Over ons

Diploma's in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma's goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Als College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgen we daarvoor. We hebben verschillende examens en toetsen onder onze hoede.

Onze taken

De centrale examens en toetsen die onder onze wettelijke taak vallen, zijn:

  • de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs
  • de centrale examens in het voortgezet onderwijs
  • de Staatsexamens in het voortgezet onderwijs
  • de centrale examens Nederlandse taal en Engels in het mbo
  • de Staatsexamens Nederlands als tweede taal

Het College voor Toetsen en Examens beschrijft voor de centrale examens vo en mbo de examenstof in syllabi en stelt de examens en de normering vast. Bij de Staatsexamens vo en Nt2 zijn we daarnaast ook verantwoordelijk voor afname en diplomering.

Voor de Centrale Eindtoets hebben we de taak om de eisen voor de toets te specificeren in een toetswijzer en stellen we de opgaven van de toets en de normering vast.

Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voeren onze taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. In alle sectoren werken wij nauw samen met docenten en deskundigen.

Toezicht

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het College voor Toetsen en Examens. Dat doet zij in de vorm van jaarlijks toezicht, bij het verschijnen van het jaarverslag. Ook doet de inspectie driejaarlijks onderzoek naar de kwaliteitsborging van het College