Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met een wettelijke taak. Wij zijn namens de overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland. Daarmee voeren wij het beleid van het Ministerie van OCW uit. Ook zorgen we ervoor dat scholen en instellingen de centrale examens en toetsen op een goede manier kunnen afnemen. Bij de staatsexamens vo en Nt2 verzorgen wij de afname. 

In alle sectoren werken wij nauw samen met docenten, leerkrachten en deskundigen.

Onze missie en visie

Het College ziet zichzelf als ‘dijkbewaker’ van het examenstelsel. Diploma’s in Nederland zijn voor een deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die centrale examens en toetsen van hoog niveau zijn. Met het systeem van normering zorgen we ervoor dat de centrale toetsen en examens elk jaar van vergelijkbaar niveau zijn. 

Onze taken

De centrale examens en toetsen die onder onze wettelijke taak vallen, zijn:

  • de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs
  • de centrale examens en de rekentoets in het voortgezet onderwijs 
  • de staatsexamens in het voortgezet onderwijs
  • de centrale examens rekenen en taal in het mbo
  • de staatsexamens Nederlands als tweede taal

Het College voor Toetsen en Examens beschrijft voor de centrale examens vo en mbo de examenstof in syllabi en stelt de examens en de normering vast. Bij de staatsexamens vo en Nt2 zijn we daarnaast ook verantwoordelijk voor afname en diplomering.

Voor de centrale toetsen hebben we de taak om de eisen voor een toets te specificeren in een toetswijzer en stellen we de opgaven van de toetsen en de normering vast.

In het hele toets- en examenproces werken we samen met onder meer Cito, DUO, OCW, SLO en vele andere partijen. Elke partij heeft haar eigen verantwoordelijkheid in het examenproces.