Ons college

Het college bestaat uit een voorzitter en zes tot acht leden. Voor ieder lid van het college is er ook een plaatsvervanger. De leden zijn afkomstig uit de verschillende onderwijssectoren, namelijk uit het primair onderwijs (po), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet onderwijs (vo), uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) en uit het wetenschappelijk onderwijs (wo).  We werken als College voor Toetsen en Examens niet direct voor het hbo en wo, maar indirect wel. Namelijk bij het zorgen van kwalitatief goede examens voor vervolgopleidingen. 

Van links naar rechts: John van der Vegt (voorzitter), Karen Peters (po), Marc Spierings (secretaris-directeur), Carin Zandbergen (po), Huug de Deugd (hbo), Monique Scheepers (wo), Yvonne van Zijl (docentlid), Andrea Kaim-Lamers (mbo), Afke Jansen (docentlid), Wiebo Spoelstra (vo), Robert Leeftink (mbo), Sander Jansen (wo)

Het college zet de koers uit voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE), stelt wettelijke regelingen vast en kan de bewindslieden bij het ministerie van (ongevraagd) advies voorzien. Het college legt verantwoording af aan de minister(s) van onderwijs. Dat doet het college onder meer in het jaarverslag.

Toezicht

Het College voor Toetsen en Examens is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het CvTE. Dat doet zij in de vorm van jaarlijks toezicht, bij het verschijnen van het jaarverslag. Ook doet de inspectie driejaarlijks onderzoek naar de kwaliteitsborging van het CvTE.

Volg ons of doe mee

Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je ons volgen of ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren.