Samenwerking

Als College voor Toetsen en Examens bouwen we samen met veel partijen en groepen aan goede examens. Dat doen we met onze ketenpartners (DUO, Stichting Cito en anderen) en met heel veel mensen uit het onderwijs: docenten, leerkrachten, examensecretarissen en vakdeskundigen. Zij praten en werken mee in commissies, maar ook in andere bijeenkomsten die we organiseren.

DUO en Stichting Cito

De samenwerking van het CvTE met onze wettelijke ketenpartners DUO en Stichting Cito voor de centrale examens vo is verankerd in de Wet CvTE. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verantwoordelijk voor de begroting van de examenketen en het financieren van DUO en Stichting Cito. Het CvTE voert de regie over de keten en is namens het ministerie van OCW opdrachtgever van de ketenpartners.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat de afnames van de centrale examens in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs volgens de regels verlopen. In bepaalde gevallen kan zij maatregelen nemen, bijvoorbeeld als een examen moet worden overgedaan en het gemaakte werk ongeldig wordt verklaard.

De Inspectie van het Onderwijs is bovendien de wettelijke  toezichthouder op het CvTE. Haar taak is om het functioneren van het College voor Toetsen en Examens jaarlijks te beoordelen. 

Zie ook de pagina: Kwaliteit en onderzoek 

SLO

SLO, het landelijk expertisecentrum voor het curriculum, is een onafhankelijke kennisinstelling op het gebied van curriculumontwikkeling in het vo. SLO speelt vaak een rol in syllabuscommissies en bij vakvernieuwingen.

Onze verhalen over samenwerking

Ben je benieuwd naar onze verhalen over samenwerking?