Staatsexamens vo

Niet iedereen is in staat om aan het reguliere onderwijs deel te nemen en examens af te leggen. Voor wie dat om een of andere reden niet lukt, bestaat de mogelijkheid staatsexamen te doen. Een staatsexamendiploma is gelijkwaardig aan een diploma van een reguliere school in het voortgezet onderwijs en heeft dezelfde maatschappelijke waarde.

Jaarlijks maken ruim negenduizend kandidaten gebruik van de mogelijkheid om staatsexamens af te leggen. Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens voortgezet onderwijs (vo) en draagt zorg voor de kwaliteit en het niveau van de examens. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is belast met de praktische uitvoering en organisatie van de staatsexamens, zoals aanmelding en betaling.

Hoe zien de staatsexamens vo eruit?

Een staatsexamenkandidaat kan voor elk vak op vmbo-, havo-, en vwo-niveau examen doen. Per jaar kan een kandidaat in één of meer vakken examen afleggen. Voor deze vakken krijgt een kandidaat een gewaarmerkte cijferlijst, een certificaat. Zo kan de kandidaat het behalen van een diploma over een aantal jaren spreiden.

De staatsexamens vo zijn bedoeld voor:

  • kandidaten die zich individueel op een examen voorbereiden zoals vroegtijdige schoolverlaters, diplomaverbeteraars, chronisch zieke leerlingen, ouderen, gedetineerden;
  • leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso);
  • leerlingen van scholen die geen examenlicentie hebben, zoals een aantal particuliere scholen.

Een staatsexamen bestaat uit twee onderdelen:

  • het centraal (schriftelijk) examen. Dit is identiek aan het centraal examen op reguliere vo-scholen. Kandidaten maken dit centraal examen op hetzelfde moment als de reguliere vo-kandidaten;
  • een college-examen. Dit vervangt het schoolexamen in het reguliere onderwijs. Dit college-examen bestaat meestal uit een mondeling examen, bij een aantal vakken aangevuld met een schriftelijk of praktisch college-examen. Het college-examen wordt in de zomer afgenomen, na het centraal examen.

Wat doet het CvTE?

Het CvTE begeleidt en instrueert de examinatoren en stelt de kaders vast voor de examenafnames. Bovendien zorgt het CvTE ervoor dat kandidaten deze staatsexamens kunnen doen op diverse locaties verspreid door het land. Ook op Bonaire is er een staatsexamenlocatie, zodat kandidaten uit het Caribisch gebied daar staatsexamen kunnen doen. 

Op vso-scholen komen staatsexamenexaminatoren de staatsexamens afnemen. Dat is ook zo in jeugdinrichtingen en gevangenissen. Wat omstandigheden en vorm van het examen betreft is maatwerk voor de kandidaat het motto. Aan de exameneisen wordt echter niet getornd. Het examen moet wat inhoud en moeilijkheidsgraad betreft op het niveau van de exameneisen blijven. 

Volg ons of doe mee

Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je ons volgen of ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren.

Meer informatie

Meer informatie over de staatsexamens vo is te vinden op staatsexamensvo.nl en de website van DUO.