'De inhoudelijke betrokkenheid geeft mij veel voldoening'

Sinds 2016 is Petra Poelmans lid van de commissie Staatsexamens Nt2. De vier leden van deze commissie zijn inhoudelijk betrokken bij het gehele proces van ontwikkeling en afhandeling van de Staatsexamens Nederlands als tweede taal. Zij zijn óf gedetacheerd vanuit hun werkgever óf werken als ZZP’er in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) dat eindverantwoordelijk is voor de organisatie en de ontwikkeling van de Staatsexamens Nt2. De Staatsexamens Nt2 zijn examens voor mensen die een andere moedertaal spreken en op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd, waaronder een flink aantal inburgeraars. 

Petra Poelmans, lid commissie Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2)

De Staatsexamens Nt2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Kandidaten kunnen op twee taalniveaus Staatsexamen Nt2 doen: op taalniveau B1 voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau (Programma 1) én taalniveau B2 voor mensen die willen werken of studeren op hbo of universitair niveau (Programma 2). Petra: ‘De examens worden op een aantal locaties van DUO in Nederland afgenomen. Per jaar zijn er een aantal afnamemomenten en per afnamemoment is er één uniek examen per onderdeel. In principe schrijven kandidaten zich daar individueel voor in. In november zijn er bijvoorbeeld weer examens voor alle onderdelen van Programma I. De examens zijn digitaal.’

Meerdere afnameperiodes per jaar

Petra promoveerde in 2003 op een onderzoek naar Nederlands als tweede taal en dan specifiek naar het onderdeel Luistervaardigheid. Ze werkt als practor/onderzoeker bij Scalda mbo in Zeeland en als docent/projectleider bij de Fontys Hogeschool in Tilburg. Petra: ‘Binnen de commissie hebben we de aandachtsvelden en portefeuilles verdeeld. Voor mij zijn dat Lezen en Schrijven en overkoepelend onderzoek.’ De commissie Staatsexamen Nt2 werkt nauw samen met ketenpartners DUO, toetsontwikkelaars Cito en Bureau-ICE en onder verantwoordelijkheid van het CvTE: ‘DUO regelt met name de logistieke kant van de examens. Vooral de beperkingen door de covidmaatregelen van afgelopen 1,5 jaar leverden heel wat gepuzzel op bij het regelen en inrichten van examenlocaties. Door de verschillende afnameperiodes zijn wij het hele jaar druk: de examenontwikkelaars doen ons voorstellen voor teksten en items, wij geven daar feedback op, geven opdracht te onderzoeken of en hoe examens verbeterd kunnen worden etc. Na de afname van examens analyseren we klachten en stellen we uitslagen vast. Dat je bij het hele proces betrokken bent, geeft veel voldoening, alle facetten komen aan bod.’

Grote relevantie Staatsexamen Nt2

Heel eenvoudig is het niet om geschikte commissieleden te vinden: ‘Een commissielid moet onafhankelijk opereren, over voldoende expertise beschikken én betrokken zijn,’ benadrukt Petra. ‘De huidige commissieleden zijn goed op elkaar ingespeeld en ook binnen de keten zijn de samenwerking en de contacten over en weer goed. We overleggen veel, meestal nog online, daar ben ik inmiddels helemaal aan gewend. We wonen en werken verspreid door het land, digitaal werken is dan wel zo efficiënt.’ Petra ondervindt weinig hobbels op de weg: ‘Al met al is het commissiewerk een pittige klus, door de schaalvergroting zijn er afnameperiodes bij gekomen. Dat betekent dat er meer examens ontwikkeld moeten worden; dat lukt, maar we moeten waken dat de kwaliteit geborgd blijft. Daarnaast zijn er ook altijd praktische uitdagingen, zoals het werken met Facet. Daar staat de voldoening tegenover mee te werken aan de kwaliteit en borging van een heel relevant examen dat kandidaten die Nederlands niet als moedertaal hebben de mogelijkheid geeft te studeren of te werken op een hoger niveau.’

Petra's werkzaamheden op Instagram

In november 2021 heeft Petra een maand lang ons Instagram-account overgenomen om te laten zien wat zij zoal doet als commissielid Nederlands als tweede taal bij het CvTE.

Andere collega's in de rubriek Onze verhalen hebben daarna het stokje overgenomen.