Inhaalslag om aan eindtermen te voldoen

Op het Udens College zouden de vmbo-eindexamenkandidaten met het beroepsgerichte profielvak Produceren, installeren en energie (PIE) eind maart/begin april 2020 het centraal schriftelijk praktijkexamen (cspe) afleggen: een uitgebreid examen met veel praktische opdrachten, praktijksimulaties en minitoetsen. Corona veranderde alles: landelijk werden alle centrale examens voortgezet onderwijs dit schooljaar afgelast. De examenresultaten zouden nu worden bepaald op grond van de resultaten van de schoolexamens.

Dit interview is op 15 maart 2021 ook gepubliceerd in ons jaarverslag 2020

Eindexamensecretaris vmbo Moundir Chari

Maar wat als je als vakgroep niet alle eindtermen hebt bevraagd bij de schoolexamens of zelfs geen schoolexamen hebt georganiseerd? Dat laatste gold bij het Udens College voor het profielvak PIE. Dat betekende werk aan de winkel voor Moundir Chari, wiskundedocent en eindexamensecretaris vmbo aan het Udens College en zijn collega’s van de vaksectie PIE. Via het Examenloket, een samenwerking van het ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens, de Onderwijsinspectie en DUO, onderzocht Moundir Chari welke stappen ondernomen moesten worden om de benodigde PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) op te stellen.

Aanvullende opdrachten

Moundir Chari: ‘Er moest in korte tijd iets komen. Dat betekende heel veel intern overleg, onder meer met de onderwijsontwikkelaar van de vaksectie PIE, afdelingsdirecteuren en de beheerder van Magister, het leerlingadministratiesysteem. En dat allemaal via Skype. Hoe kon er voldaan worden aan de eindtermen? Het PTA wordt gemaakt door de vaksecties en moet voldoen aan de bestaande richtlijnen. Bij de becijferde werkstukken werd bijvoorbeeld gekeken waar er overlap was met de landelijke eindtermen, of bepaalde onderdelen uit keuzevakken opgenomen konden worden etc. Maar niet bij alle leerlingen bleken alle eindtermen gedekt, dus moesten ze nog aanvullende (praktijk)opdrachten doen. Eind april zijn we begonnen met inhalen. In totaal werkten 33 leerlingen in shifts aan aanvullende opdrachten. Gelukkig was de vaksectie al bezig met het opstellen van een PTA voor volgend jaar, dus we hoefden geen beroep te doen op de opdrachten uit eerdere cspe’s. Maar het nieuwe PTA moesten we eerst ter goedkeuring voorleggen aan de medezeggenschapsraad (MR) en daarnaast moesten we het natuurlijk ook goed met ouders, leerlingen en de inspectie communiceren.’

Gezamenlijke inspanning

De vaksectie was verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke input in de PTA’s. Moundir Chari coördineerde en hield de weging ten opzichte van het totaal in de gaten: klopt het en kunnen leerlingen een herkansing doen? Daarnaast onderhield hij de contacten met de schoolleiding en de inspectie. Ook met Huub Huijs van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) had hij intensief overleg. ‘Had ik een vraag, dan kon ik altijd appen of bellen, hij reageerde vrijwel direct. Ik heb hem ook de PTA’s voorgelegd, dat was geen verplichting, maar we wilden een kwalitatief hoogstaand PTA aanleveren. Dat is in het belang van onze leerlingen. Die verdienen een volwaardig diploma. Huub zijn adviezen hielpen daarbij. De waarde van het diploma is dan ook niet anders dan anders. Er is voldaan aan de eindtermen.’

‘De druk op de ketel was hoog’, vat Moundir Chari het proces samen, ‘maar iedereen heeft zijn uiterste best gedaan. Ook de medezeggenschapsraad zag de spoed en heeft versneld zijn goedkeuring aan de PTA’s gegeven. Veel tijd om daar uitgebreid van te genieten is er niet. Inmiddels is bekend dat de cspe’s ook voor het schooljaar 2020/2021 niet door zullen gaan. Er wordt dus al weer druk overleg gevoerd over de PTA’s voor de komende lichting eindexamenkandidaten.’