Centrale examens vo

Jaarlijks doen ongeveer tweehonderdduizend kandidaten eindexamen in het voortgezet onderwijs (vo). Voor de meeste vakken bestaat het eindexamen in het voortgezet onderwijs uit een schoolexamen, gevolgd door een centraal examen. Het gemiddelde van deze twee onderdelen is het eindcijfer. Het College voor Toetsen en Examens heeft de regie over de centrale examens. Wij zorgen voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Examencyclus

De minister stelt het examenprogramma vast per vak en per schooltype. In deze examenprogramma’s staat op hoofdlijnen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Ook staat in de examenprogramma’s welke leerstof het centraal examen toetst. Voor ieder centraal examen stellen wij een syllabus vast. In de syllabus staat een toelichting op de leerstof die in het centraal examen getoetst wordt.

Wij geven Cito de opdracht om op basis van deze syllabi, de uiteindelijke opgaven voor het centraal examen te maken. Onze vaststellingscommissies krijgen vervolgens deze opgaven onder ogen. Zij stellen het centraal examen en de bijbehorende correctievoorschriften vast. Door constructie en vaststelling van elkaar te scheiden is de kwaliteit van de examens gewaarborgd.

Zie ook: Examencyclus (Examenblad.nl)

Typen centrale examens

De centrale examens worden in verschillende vormen afgenomen. De centraal schriftelijke examens (cse’s) vmbo gl/tl, havo en vwo zijn de examens op papier die volgens het rooster van het CvTE worden afgenomen in het eerste en tweede tijdvak. Enkele centraal schriftelijke examens worden voor een deel digitaal afgenomen. Dit geldt voor de kunstvakken muziek gl/tl, havo en vwo, kunst (algemeen) havo en vwo, dans gl/tl en drama gl/tl. Deze examens worden net als de andere centraal schriftelijke examens volgens ons rooster afgenomen. 

Daarnaast zijn er volledig digitale examens. De flexibele en digitale centrale examens algemene vakken vmbo bb en kb zijn examens die in de examensoftware Facet worden aangeboden en volgens een schooleigen rooster kunnen worden afgenomen. Zowel de bevraging als de beantwoording is bij deze examens digitaal.

Meer weten over digitalisering van examens? Lees het interview met Ingeborg Riedijk, programmamanager digitalisering: 'Kom maar op met die toekomst!'.

Tot slot zijn er praktijkexamens. Zo hebben de vakken beeldende vorming vmbo gl/tl en tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo behalve het centraal schriftelijke examen ook een praktijkexamen (cpe), waarvoor leerlingen een kunstwerk maken dat beoordeeld wordt. De beroepsgerichte profielvakken in het vmbo bb, kb en gl worden afgerond met de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s). Deze examens bestaan uit digitale, schriftelijke en praktijkopgaven.

Normering

Examens kunnen niet ieder jaar precies even moeilijk zijn. Daarom worden alle examens na afname genormeerd. De normering zorgt ervoor dat de prestatie om een voldoende te halen voor het centrale examen ieder jaar gelijk is. Van jaar op jaar en van tijdvak op tijdvak.

Daarvoor gebruiken we onder andere de analyses die Cito opstelt op basis van de scores die door de correctoren zijn toegekend. Ook de reacties van docenten, vakverenigingen en van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) wegen we mee.

Zie ook: Normering (Examenblad.nl)

Examenblad.nl

Op de website Examenblad.nl staat uitgebreide informatie over alle onderdelen van de examencyclus. Vanuit het mailsysteem dat aan de website is gekoppeld communiceren wij met docenten en examensecretarissen over de centrale examens vo.

Vakvernieuwingen

Een vakvernieuwing is een inhoudelijke verandering van het examenprogramma van een vak.

Informatie over het CE-deel van de vakvernieuwingen, en voorbeeld- en pilotexamens bij vakvernieuwingen staan op Examenblad.nl. Ook de conceptsyllabi voor de centrale examens zijn op Examenblad.nl te vinden, net als artikelen over de correctie.

Mijneindexamen.nl

Voor leerlingen is er de webapp Mijneindexamen.nl. Leerlingen kunnen de webapp aanpassen naar hun schoolniveau en vakkenpakket. Per vak vinden ze de informatie die voor hen van belang is. Bijvoorbeeld over de syllabi met de beschrijvingen van de centraal examenstof, welke hulpmiddelen ze mee mogen nemen naar het examen en wat te doen bij een herkansing.

Over de staatsexamens vo

Niet iedereen is in staat om aan het reguliere onderwijs deel te nemen en de centrale examens vo af te leggen. Voor wie dat om een of andere reden niet lukt, bestaat de mogelijkheid staatsexamen te doen. Een staatsexamendiploma is gelijkwaardig aan een diploma van een reguliere school in het vo en heeft dezelfde maatschappelijke waarde.

Meer weten over de staatsexamens vo? Ga naar de pagina van de staatsexamens vo.