Centrale examens vo

Jaarlijks doen ongeveer tweehonderdduizend kandidaten eindexamen in het voortgezet onderwijs (vo). Voor de meeste vakken bestaat het eindexamen in het voortgezet onderwijs uit een schoolexamen, gevolgd door een centraal examen. Het gemiddelde van deze twee onderdelen is het eindcijfer. Het College voor Toetsen en Examens heeft de regie over de centrale examens. Wij zorgen voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Examencyclus

De minister stelt het examenprogramma vast per vak en per schooltype. In deze examenprogramma’s staat op hoofdlijnen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Ook staat in de examenprogramma’s welke leerstof het centraal examen toetst. Voor ieder centraal examen stellen wij een syllabus vast. In de syllabus staat een toelichting op de leerstof die in het centraal examen getoetst wordt.

Wij geven Cito de opdracht om op basis van deze syllabi, de uiteindelijke opgaven voor het centraal examen te maken. Onze vaststellingscommissies krijgen vervolgens deze opgaven onder ogen. Zij stellen het centraal examen en de bijbehorende correctievoorschriften vast. Door constructie en vaststelling van elkaar te scheiden is de kwaliteit van de examens gewaarborgd.

Zie ook: Examencyclus (Examenblad.nl)

Normering

Examens kunnen niet ieder jaar precies even moeilijk zijn. Daarom worden alle examens na afname genormeerd. De normering zorgt ervoor dat de prestatie om een voldoende te halen voor het centrale examen ieder jaar gelijk is. Van jaar op jaar en van tijdvak op tijdvak.

Daarvoor gebruiken we onder andere de analyses die Cito opstelt op basis van de scores die door de correctoren zijn toegekend. Ook de reacties van docenten, vakverenigingen en van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) wegen we mee.

Zie ook: Normering (Examenblad.nl)

Examenblad.nl

Op de website Examenblad.nl staat uitgebreide informatie over alle onderdelen van de examencyclus. Vanuit het mailsysteem dat aan de website is gekoppeld communiceren wij met docenten en examensecretarissen over de centrale examens vo.

Vakvernieuwingen

Een vakvernieuwing is een inhoudelijke verandering van het examenprogramma van een vak.

Informatie over het CE-deel van de vakvernieuwingen, en voorbeeld- en pilotexamens bij vakvernieuwingen staan op Examenblad.nl. Ook de conceptsyllabi voor de centrale examens zijn op Examenblad.nl te vinden, net als artikelen over de correctie.

Mijneindexamen.nl

Voor leerlingen is er de webapp Mijneindexamen.nl. Leerlingen kunnen de webapp aanpassen naar hun schoolniveau en vakkenpakket. Per vak vinden ze de informatie die voor hen van belang is. Bijvoorbeeld over de syllabi met de beschrijvingen van de centraal examenstof, welke hulpmiddelen ze mee mogen nemen naar het examen en wat te doen bij een herkansing.

Pilot DTT afgerond

In september 2014 startte de pilot met de diagnostische tussentijdse toets (DTT). De DTT is bedoeld als instrument voor formatieve evaluatie. In de loop van 2016 heeft de Kamer definitief besloten dat de DTT niet verplicht wordt. De pilot is eind 2017 afgerond en is vanaf dat moment geen taak meer van de overheid en het CvTE. Twee marktpartijen zetten de DTT voort in 2018.

Meer informatie over de pilot DTT en de documenten die daarbij horen is te vinden op de archiefwebsite pilotdtt.nl.