‘Contacten met het werkveld aanhalen’

Linda van Abeelen is clustermanager mbo bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en verantwoordelijk voor het centraal examen mbo Nederlandse taal 2F en 3F en Engels op niveau B1 en B2. Daarvoor werkte ze als examenadviseur bij Examenservices, een organisatie die het mbo en de branches ondersteunt met beroepsgerichte examens. Na zeven jaar was ze toe aan iets nieuws.

Linda van Abeelen, clustermanager mbo

‘Ik had net mijn master Toetsdeskundige afgerond toen ik de vacature clustermanager mbo tegenkwam en besloot te solliciteren. Er zijn veel raakvlakken tussen mijn huidige en mijn vorige functie. Die functie ging vooral over de kaders en richtlijnen rondom examinering; in mijn werk bij het CvTE houd ik regie op de hele examencyclus in samenwerking met de ketenpartners Cito en DUO. Ook heb ik contact met OCW over ontwikkelingen in het mbo en de vakken Nederlands en Engels.’ 
‘Wat ik interessant vind, is dat mijn werk nu ook een politiek-bestuurlijke dimensie heeft. Dat vraagt een andere manier van opereren. Wat je hier doet ligt meer onder een vergrootglas, dat maakt het werk voor mij boeiend. Om nog beter inzicht te krijgen hoe die politieke wereld werkt en wat mijn rol daarin is, volg ik binnenkort een training politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Dat lijkt me heel interessant.’

Examencyclus doorlopen

‘Jaarlijks doorlopen we een examencyclus van de constructie door Cito, de vaststelling door het CvTE, de distributie door DUO, de examenafname op de instellingen, de analyse door Cito en de normering door het CvTE.’ Linda´s verantwoordelijkheid is regie houden over dit hele proces. Dat bestaat onder meer uit het maken van constructieafspraken met Cito, het aansturen van de vaststellingscommissies die de examens vaststellen, het opstellen van afnamecondities en ervoor zorgen dat de normering wordt vastgesteld. Binnen deze terugkerende werkzaamheden zijn er – vanwege de meerdere afnameperiodes van examens in het mbo – kleinere cycli gedurende het opleidingsjaar. ‘In het algemeen verlopen de centrale examens in het mbo soepel.’

Betere interpretatie

‘Onlangs hebben we vanuit het CvTE samen met Cito een training psychometrie georganiseerd. Door deze verdiepende training op het gebied van toetstechniek kunnen de leden van de vaststellingscommissie de toets-itemanalyse – die Cito voor elk examenitem maakt – nog beter interpreteren. De vaststellingscommissie beoordeelt alle minder goed functionerende items en adviseert het CvTE een item wel of niet mee te laten tellen in het examen. Daarna stellen we vanuit het CvTE de normering vast.’

Input vanuit de praktijk

Een belangrijk speerpunt voor dit jaar is het aanhalen van de contacten met het werkveld. ‘Door corona waren fysieke contacten en werkbezoeken de afgelopen twee jaar zo goed als onmogelijk. Bijna alle communicatie verliep online. Half oktober hadden we nog een online kennissessie voor zo’n zestig mbo-docenten Nederlands en Engels, waarin we informatie gaven over het hele proces achter de centrale examens. Omdat we ook graag direct van docenten willen horen wat er leeft,  willen we maandelijks een mbo-instelling bezoeken. Die input helpt ons om de kwaliteit van de examens en het proces te verbeteren. Het is goed om een mbo-instelling van binnen te zien en te kijken hoe de examinering in de praktijk verloopt: soms denk je dat iets werkt en lopen instellingen toch tegen dingen aan. Instellingen die het leuk vinden om met ons in gesprek te gaan, kunnen zich bij ons melden.’ 

Klankbordgroepen

‘We zijn ook gestart met een klankbordgroep Nederlands 3F. Daar was veel belangstelling voor. We zijn nu gestart met een klankbordgroep van zo’n tien docenten Nederlands die lesgeven aan examenkandidaten Nederlands 3F. Met hen bespreken we waar ze tegenaan lopen en wat we in de toekomst kunnen verbeteren. Dat wordt zeer gewaardeerd. Wat ook leuk is, is dat docenten onderling tips uitwisselen over hoe zij studenten voorbereiden op de examens. Op termijn willen we ook klankbordgroepen starten voor mbo-docenten Nederlands 2F en Engels B1 en B2.’

Een kijkje in de keuken

Binnen het CvTE-bureau werkt Linda vanuit het cluster mbo samen met de clusters Nederlands als tweede taal (Nt2) en het cluster primair onderwijs (po) in het team NMP. ‘Het is inspirerend bij elkaar in de keuken te kijken. Zo is het bijvoorbeeld in het primair onderwijs qua toetsen en toetsontwikkeling heel anders geregeld dan in het mbo. Ik vind het op mijn beurt weer leuk en zinvol om mijn collega’s kennis te laten maken met beroepsgerichte examinering. Daarvoor hebben we onlangs een werkbezoek gebracht aan het IBKI, het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche en binnenkort gaan we op bezoek bij de sectie Horeca van het Koning Willem I College in Den Bosch. Ik denk dat het heel goed is dat we vanuit het CvTE meer naar buiten gaan en dat we intern van elkaar leren. Dat maakt het werk voor mij extra leuk.´