’Het is zinvol werk en er heerst een goede sfeer’

De periode van de centraal schriftelijke en digitale examens voortgezet onderwijs is niet alleen voor examenkandidaten, scholen en docenten een drukke, spannende tijd. Ook bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is dit een piekperiode. Bijvoorbeeld voor de examenlijn. Dit tijdelijke team behandelt inhoudelijke vragen en feedback van docenten over examenopgaven, correctievoorschriften en normering. Docenten geven hun vragen, opmerkingen en klachten via een contactformulier door.

Angel Ho, coördinator klantcontact en medewerkers examenlijn

Angel Ho, coördinator klantcontact bij het CvTE, is de spin in het web van het tijdelijke team examenlijn: ‘Ons kleine team bestaat uit medewerkers klantcontact van het CvTE en uit tijdelijke, ingehuurde krachten, meestal studenten die net of bijna afgestudeerd zijn. Het is nog best lastig om geschikte mensen te vinden en in te werken. Je moet stressbestendig zijn, een kritische blik hebben en ook handig zijn met ons administratieve systeem. Een aantal medewerkers inventariseert en screent per schooltype (vmbo, havo, vwo) de binnengekomen vragen, terwijl andere medewerkers de vragen vakinhoudelijk beoordelen. Een administratieve kracht controleert verder of alle gegevens goed zijn ingevuld en legt deze vast in ons administratieve systeem. Sommige meldingen kunnen direct afgehandeld worden. Vragen die complexer zijn of waarover discussie bestaat, sturen wij door naar de voorzitters van de betreffende vaststellingscommissies. Deze commissies stellen de opgaven en het correctievoorschrift van het centraal examen vast en adviseren over de normering daarvan.’

Snelheid geboden

‘Als docenten tijdens de eerste correctie tegen bepaalde zaken aanlopen,  bespreken ze dit vaak onderling met collega’s. Maar als ze er niet uitkomen, kunnen ze een melding maken via het contactformulier. Bijvoorbeeld als een vraag onduidelijk is, als er een verschil in interpretatie lijkt te zijn, of als uit de gegeven antwoorden naar voren komt dat er meerdere goede antwoorden lijken te zijn. Wij komen dan direct in actie. Een docent  moet tenslotte verder kunnen met nakijken, dus ook de voorzitter van een vaststellingscommissie formuleert zo snel mogelijk een gemotiveerde reactie. Dit doet hij in samenspraak met toetsdeskundigen van Cito en de verantwoordelijke clustermanager van het CvTE. Uitgangspunt is dat wij de reactie van de vaststellingscommissie binnen 48 uur doorsturen aan de betreffende docent.

Soms leidt een vraag of opmerking ertoe dat er een aanvulling komt op het correctievoorschrift. We publiceren dit dan op examenblad.nl en communiceren dit direct aan alle examensecretarissen. Een vraag of opmerking kan ook meegenomen worden bij het vaststellen van de definitieve normering. Weer andere opmerkingen bundelen we als CvTE voor de evaluatie van de examens.’

Een kijkje achter de schermen

Rafael Peltzer en Axel Verkleij werken als tijdelijke inhuurkrachten bij het team examenlijn. Voor beiden is dit de eerste keer. Rafael volgt nog een research master Literary Studies. Hij werd voor deze klus benaderd door een docent van de universiteit. ‘Via een studiegenoot die eerder bij de examenlijn werkte wist ik al ongeveer wat het werk inhield. In het team ben ik de vakspecifiek medewerker voor de talen Duits, Engels en Frans’. Axel studeerde in het voorjaar af na een studie Politieke Filosofie; ‘Ik zag de vacature bij een studentenuitzendbureau. Ik ben aanspreekpunt voor vragen over de havo-examens en voor vwo wiskunde.’

Inmiddels zijn de eerste weken van de centrale schriftelijke en digitale examens achter de rug. Axel: ‘We begonnen met een korte inwerkperiode over het administratieve systeem, de werkwijze en de organisatie. De eerste dagen van de examens was het nog vrij rustig, maar daarna werd het steeds drukker. Rafael: ‘Het bevalt goed. Het is prettig in een team te werken. Je kunt snel overleggen en het is mooi dat de medewerkers verschillende achtergronden hebben. Een andere blik scherpt ook weer je eigen oordeel.’ Axel: ‘Het hele proces achter de centraal schriftelijke en digitale examens is voor mij een ontdekking. Als scholier krijg je hooguit met het LAKS te maken als organisatie waar je – soms vanuit frustratie – lekker kunt klagen.’

Angel licht toe dat de examenlijn ook in nauw contact staat met het LAKS. ‘Het meldpunt examenklacht.nl van het LAKS bundelt dagelijks de inhoudelijke klachten en geeft die via het contactformulier aan ons door. Als blijkt dat er een fout of onduidelijkheid in het examen zat, kan er mogelijk een aanvulling komen en kunnen onze experts dit meenemen bij het vaststellen van de n-termen. Ook via vakverenigingen en examenbesprekingen van docenten worden inhoudelijke vragen bij ons belegd.’

Betrokken docenten

‘Gemiddeld komen er per examenjaar zo’n 1.600 meldingen over de centrale examens bij de examenlijn binnen,’ vertelt Angel. ‘Het aantal vragen schommelt sterk per dag en ook wel per vak. Hoe later in de examenperiode, hoe meer vragen en klachten. We ontvangen ook vragen over de centrale examens voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo. Die examens beginnen al in april en lopen door tot halverwege juli. De docenten die via het contactformulier een melding doen, zijn meestal kritisch en betrokken. Docenten staan ook onder druk in deze periode, dus dat ze kritisch zijn is goed te begrijpen.’ Rafael deelt die ervaring: ‘Soms zijn de meldingen kort en feitelijk, maar regelmatig komt ook de betrokkenheid van een docent bij zijn of haar leerlingen naar voren. Dat is mooi om te merken.’

Saamhorigheid

Diana Deul werkt ook als tijdelijke kracht voor de examenlijn. Zij woont in Suriname. Ze werkte daar in het onderwijs als docent en onderwijscoördinator/ontwikkelaar. Nu heeft ze haar eigen stagebureau Guidepoint Suriname. ‘Tijdens de coronaperiode kwamen de activiteiten van mijn stagebureau grotendeels stil te liggen. Omdat ik sowieso regelmatig naar Nederland kwam, zocht ik tijdelijk werk met een link naar het onderwijs. Zo kwam ik via een uitzendbureau in 2022 bij de examenlijn van het CvTE terecht. Ik kende de organisatie nog niet, maar het beviel direct goed. Daarom doe ik dit nu al voor het derde jaar. Ik krijg de meldingen vanuit het vmbo binnen. Sommige vakken roepen meer vragen op dan andere. Ik maak een voorselectie welke vragen team examenlijn, in overleg met de clustermanager, kan beantwoorden en welke doorgestuurd worden naar de voorzitter van de vaststellingscommissie. Het is zinvol werk en er heerst een goede sfeer.’ Angel: ‘We zitten met elkaar in één grote ruimte op ons kantoor aan de Muntstraat in Utrecht. Ook andere CvTE-medewerkers lopen regelmatig binnen en we kunnen hen snel raadplegen. Dat werkt prima en zorgt voor saamhorigheid en betrokkenheid.’

Publicatiedatum: 20-06-2024