Erkenning en tussentijdse check

Een aanbieder kan LVS-instrumenten ter erkenning voorleggen aan het CvTE. Aanvragen kunnen het hele jaar door, nadat een voorgesprek heeft plaatsgevonden, bij het CvTE ingediend worden.

Het CvTE beoordeelt of de LVS-instrumenten aan de criteria voldoen zoals omschreven in het beoordelingskader LVS. Het CvTE maakt hierbij gebruik van adviezen van onafhankelijke adviseurs en experts.

Stichting Cito adviseert het CvTE over de erkenning van een LVS-instrument. Stichting Cito gebruikt voor haar advies het beoordelingskader LVS. 

Het beoordelingskader LVS beschrijft de aspecten en de wijze waarop een LVS-instrument wordt beoordeeld. Voordat er door de aanbieder een formeel verzoek tot erkenning van een LVS-instrument gedaan wordt, vindt er een verkenningsgesprek plaats waarin de aanbieder vragen kan stellen en er informatie kan worden gedeeld over de procedure, de inhoud van het LVS-instrument en de diverse kwaliteitsaspecten.

Aanvragen worden binnen 15 weken beoordeeld. Wanneer er om aanvullende documenten gevraagd wordt tijdens de beoordelingsfase, wordt de beoordelingstermijn opgeschort. De beoordelingstermijn gaat weer lopen vanaf het moment dat de documenten zijn ontvangen. Voor een erkenning moeten alle criteria met een ‘voldoende’ beoordeeld zijn. Een erkenning van het CvTE over een LVS-instrument is tien jaar geldig.

Vanaf 1 januari 2023 worden de erkende instrumenten op de pagina Genomen besluiten geplaatst. 

Let op: wijzigingen in het beoordelingskader

Tussentijdse check

Een erkenning van het CvTE over een LVS-instrument is tien jaar geldig. In tien jaar kunnen er echter veel ontwikkelingen plaatsvinden die (de werking van) een LVS-instrument beïnvloeden. Daarom vindt er minstens één tussentijdse check plaats. In deze tussentijdse check dient antwoord gegeven te worden op de vraag of de items of observatiecategorieën en de normering/ijking nog steeds passend en actueel zijn. 

Hierin zijn drie mogelijkheden:

  1. Geen wijzigingen
    Voor een instrument dat in tien jaar niet verandert, vindt er vijf jaar na afgifte van een erkenning een tussentijdse check plaats. 
  2. Periodieke wijzigingen
    Als de inhoud van de toets periodiek wezenlijk verandert en dit in de verantwoording beschreven staat, maakt het CvTE bij de initiële beoordeling met de aanbieder afspraken over de frequentie en omvang van tussentijdse beoordelingen. Dit zou bijvoorbeeld bij jaarlijkse verversing van items in een itembank het geval kunnen zijn. 
  3. Incidentele wijzigingen
    Als er incidenteel fundamentele wijzigingen worden voorzien, zoals het vervangen van enkele items, het wijzigen van de afnamevorm (digitaal in plaats van papier) of het wijzigen van de normering (bijvoorbeeld het type normering of een wijziging van de schaal) meldt de aanbieder dit bij het CvTE. Over de relevantie en impact van de veranderingen en de noodzaak van een tussentijdse check, vindt overleg plaats tussen het CvTE en de aanbieder. Afhankelijk van de wijzigingen vindt er al dan geen extra tussentijdse beoordeling plaats of dient de aanbieder de instrumenten (deels) opnieuw in. 

Een tussentijdse check kan resulteren in het oordeel 'voldoende of 'onvoldoende’. Bij een oordeel 'onvoldoende' wordt de erkenning ingetrokken.