Centrale Eindtoets po

De Centrale Eindtoets is de eindtoets die de overheid aanbiedt aan leerlingen uit groep 8. De Centrale Eindtoets kan digitaal en op papier gemaakt worden. De uitkomst van de toets is een advies voor het best passende brugklastype.

Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets. Dit betekent onder andere dat het CvTE de toetswijzer en niveaus en opgaven van de toetsen vaststelt. Ook stelt het CvTE de beoordelingsnormen en de scores vast die daarbij horen. Daarnaast is het CvTE verantwoordelijk voor het opstellen van het leerlingrapport.

De Centrale Eindtoets wordt in samenwerking met Stichting Cito gemaakt. Vaststellingscommissies van het CvTE bepalen onder andere welke opgaven in de Centrale Eindtoets komen. Ook bepalen zij of de Centrale Eindtoets een evenwichtige toets is. De Centrale Eindtoets bestaat uit twee verplichte onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast kunnen scholen kiezen voor het onderdeel wereldoriëntatie.

De Centrale Eindtoets meet in welke mate de leerling de referentieniveaus voor taal en rekenen beheerst. Ook geeft de toets een advies over welk type vervolgonderwijs het beste bij de leerling past.

Schooladvies

Het resultaat op de Centrale Eindtoets is een tweede, objectief gegeven naast het schooladvies. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Omdat leerlingen de Centrale Eindtoets in april/mei maken, kunnen zij tot dan hun vaardigheden versterken. De toets biedt leerlingen daarmee een extra kans om te laten zien wat ze kunnen.

Meer informatie

Meer informatie over de Centrale Eindtoets po is te vinden op de website Centrale Eindtoets po.nl.

Volg ons of doe mee

Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je ons volgen of ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren.