Aanvraag

Voor de erkenning en vaststelling van een doorstroomtoets worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: De aanbieder stuurt een mail naar info@cvte.nl met als onderwerp ‘voorbereidend gesprek’ om een gesprek met het CvTE aan te vragen. In dit gesprek wordt het proces en de planning van de beoogde indiening doorgenomen.  

Stap 2: De aanvraag wordt ingediend zoals hieronder onder het kopje ‘Indienen aanvraag’ staat beschreven. Als de aanvraag compleet is, wordt deze in behandeling genomen. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging per mail. Als blijkt dat er informatie ontbreekt, dan wordt u hierover geïnformeerd. Hierbij wordt aangegeven voor welke datum de ontbrekende informatie moet worden aangeleverd. De beoordelingstermijn wordt tot die tijd opgeschort. 

Stap 3: Stichting Cito analyseert de documenten en er vindt een gesprek met de aanbieder plaats. Als blijkt dat er informatie ontbreekt, dan wordt u hierover geïnformeerd. Hierbij wordt aangegeven voor welke datum de ontbrekende informatie moet worden aangeleverd. De beoordelingstermijn wordt tot die tijd opgeschort.

Stap 4: Het CvTE neemt het definitieve besluit over de erkenning of vaststelling. Vanaf het moment van indienen staat hier een termijn van 15 weken voor.

Stap 5: De aanbieder ontvangt het definitieve besluit van het CvTE. De bevindingen van Stichting Cito en de adviescommissie worden samen met het besluit hier op de website gepubliceerd. Het besluit wordt daarnaast gepubliceerd in de Staatscourant.

Indienen aanvraag

De complete aanvraag dient de aanbieder tezamen met de ingevulde leeswijzer digitaal via de Terminal Server te uploaden. De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra een melding hiervan naar info@cvte.nl is verstuurd, onder vermelding van ‘aanvraag doorstroomtoets’.

Wanneer de papieren versie leidend is, dient de aanvraag óók op schrift aangeleverd te worden. De aanvraag wordt verstuurd naar:

College voor Toetsen en Examens
T.a.v. Toetsen po
Postbus 315
3500 AH Utrecht

Besluit

Binnen 15 weken neemt het CvTE het besluit. Dit wordt naar de aanbieder gestuurd en op deze website gepubliceerd. Daarnaast worden de erkende doorstroomtoetsen gepubliceerd in de Staatscourant.  

Bezwaar

Als u als aanbieder het niet eens bent met het genomen besluit, kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Dat kan binnen 6 weken na de dag waarop dit bezwaar bekend is gemaakt. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de voorzitter van het College voor Toetsen en Examens, Postbus 315, 3500 AH Utrecht. Onderaan het genomen besluit is hier meer informatie over opgenomen.