Referentiesets taal en rekenen

Het is belangrijk dat de prestatie-eisen van de referentieniveaus in de toetsen en examens voor alle leerlingen in de verschillende schooltypen gelijk zijn, om de doorlopende leerlijn tussen schooltypen te realiseren. Dat is mogelijk met behulp van referentiesets. Daarom heeft het ministerie van OCW in 2011 de opdracht gegeven te starten met een vergelijkingsonderzoek referentiesets taal en rekenen. Het CvTE was in dit project gedelegeerd opdrachtgever, Stichting Cito uitvoerder.

De afgelopen jaren zijn de referentieniveaus taal en rekenen en bijbehorende toetsen en examens in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo geïntroduceerd. In oktober 2014 heeft het CvTE de referentiesets taal (lezen) en rekenen publiek toegankelijk gemaakt. Het doel was inzichtelijk te maken op welke manier de landelijke referentiecesuren voor de referentieniveaus taal en rekenen tot stand gekomen zijn. In 2017 zijn de referentiesets geëvalueerd. Hierbij is gekeken naar de implementatie en effecten van de referentiesets en referentiecesuren.

In het verlengde van het project referentiesets zijn er ankersets taalverzorging ontwikkeld, specifiek gericht op het po (afgerond in 2016). Vervolgens is gestart met de ontwikkeling van ankersets en standaarden voor kijk en luistervaardigheid in het po en standaarden voor mondelinge taalvaardigheid (afgerond in 2019). Zie de rapportage voor meer informatie.

Ankersets kijk- en luistervaardigheid PO

In 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. Deze wet geldt voor alle onderwijssectoren en draagt daarmee zorg voor inhoudelijke samenhang tussen deze sectoren. Het is belangrijk dat in toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen of de toets die zij maken. Dat kan door middel van ankersets of referentiesets1 en bijbehorende (landelijk vastgestelde) referentiecesuren. In oktober 2014 zijn daarom referentiesets Nederlandse taal (lezen) en rekenen opgeleverd en in september 2016 de ankersets taalverzorging. Het project ankersets kijk- en luistervaardigheid 1F en 2F en standaardbepaling mondelinge taalvaardigheid 1F en 2F liggen in het verlengde hiervan.

Een ankerset bestaat uit een set van opgaven die het inhoudelijk beschreven kennisdomein van het referentieniveau zo goed mogelijk representeert. De opgaven zijn afkomstig uit één onderwijstype, in dit geval het primair onderwijs (PO). Alle opgaven zijn ook afgenomen in het PO. Er is eenreferentiecesuur vastgesteld voor de ankerset. Deze geeft aan hoeveel opgaven een leerling goed moet maken op de hele ankerset om het betreffende referentieniveau te behalen

Opvragen ankersets kijk- en luistervaardigheid PO

Vanaf begin 2020 kunnen belangstellenden de bronnen en opgaven uit de ankersets opvragen via refsets@cvte.nl Op het materiaal berust auteursrecht. Als belangstellende ben je zelf verantwordelijk voor overeenstemming met de rechthebbende(n). Daarna kan het materiaal beschikbaar worden gesteld. Meer informatie hierover is te vinden op referentiesets.nl

Headstart ten einde

Met de publicatie van deze rapportage en de mogelijkheid om de bronnen en opgaven op te vragen is een einde gekomen aan de headstart ankeronderzoek. Tijdens deze headstart konden (commerciële) toetsaanbieders en uitgeverijen de landelijke referentiecesuren overbrengen op hun eigen toetsen, door middel van een ankeronderzoek met de ankersets.

1 Een referentieset bedient zowel het po als het vo. Een ankerset bedient slechts één onderwijstype, in dit geval het po.

Meer weten?

Meer informatie over het project referentiesets is te vinden op Referentiesets.nl.