Referentiesets taal en rekenen

Het is belangrijk dat de prestatie-eisen van de referentieniveaus in de toetsen en examens voor alle leerlingen in de verschillende schooltypen gelijk zijn, om de doorlopende leerlijn tussen schooltypen te realiseren. Daarom heeft het ministerie van OCW in 2011 de opdracht gegeven te starten met een vergelijkingsonderzoek referentiesets taal en rekenen in de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Met dit onderzoek zijn referentiecesuren tot stand gebracht voor de referentieniveaus taal en rekenen. Het CvTE was in dit project gedelegeerd opdrachtgever en Stichting Cito uitvoerder.

Wat zijn referentiesets en ankersets?

Een referentieset bestaat uit meerdere opgaven die samen per referentieniveau het inhoudelijk beschreven kennisdomein goed meten. De prestatiestandaard voor de referentieniveaus is sectoroverstijgend en voor alle onderwijssectoren gelijk. Aanvullend zijn ook ankersets ontwikkeld voor één sector.

Welke referentiesets en ankersets zijn er?

Met behulp van referentiesets is inzicht gegeven in de prestatiestandaarden bij de referentieniveaus rekenen voor rekenen/wiskunde 1F, 2F en 3F en voor taal bij Lezen 1F, 2F en 3F.

In het verlengde van het project referentiesets zijn ankersets Taalverzorging ontwikkeld voor 1F en 2F en een ankerset rekenen voor 1S voor het po (afgerond in 2016). Vervolgens is gestart met de ontwikkeling van ankersets en standaarden voor kijk- en luistervaardigheid in het po en standaarden voor mondelinge taalvaardigheid (afgerond in 2019). Beide voor de referentieniveaus 1F en 2F/1S. In 2020 is onder regie van het CvTE een prestatiestandaard vastgesteld voor schrijfvaardigheid 1F en 2F/1S in het po.

Meer weten?

Meer informatie over het project referentiesets is te vinden op Referentiesets.nl.