Blogs

Kwaliteitszorg: basisvoorwaarde voor draagvlak en gezag

Het werk van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is stevig verankerd in onze samenleving. We tonen initiatief waar het moet en ‘co-creëren’ waar het kan (participatiemotief). Met name dat laatste is een belangrijke impuls voor onze opvattingen over kwaliteitsmanagement. Goede kwaliteitszorg biedt de uitgelezen mogelijkheid om te laten zien wat het CvTE waard is. Daarenboven wordt deze waarde jaarlijks extern en onafhankelijk getoetst door de Inspectie van het Onderwijs, onze toezichthouder.

Pieter Hendrikse
Beeld: ©Het CvTE / Ruben Jorksveld

De kwaliteitszorg is gebaseerd op het INK-managementmodel. Vanuit dit model worden we gestimuleerd om van buiten naar binnen te kijken. Het INK-model bestaat uit twee cycli: PDCA (Plan, Do, Check en Act) en IMWR (Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren). De check (C in PDCA)  van de resultaten vraagt bij voortduring om na te gaan in hoeverre belanghebbenden de resultaten ook waarderen (de W van IMWR).

Als College voor Toetsen en Examens proberen we dan ook steeds om vanuit deze verschillende perspectieven naar onze werkzaamheden te kijken. In mijn opvatting is dát de invulling van een open en transparante organisatie willen zijn. Het CvTE is benaderbaar, staat open voor feedback, heeft een onderzoekende houding en is bereid zichzelf een spiegel voor te houden.

Samenwerking

Als regisseur in het examenlandschap is het College voor Toetsen en Examens een ‘landplaats’ van expertise en ervaring. De verscheidenheid aan professionele en specialistische kracht in onderwijsland bundelen en smeden tot draagvlak en kwaliteit. Met andere woorden: we doen het niet alleen!

Sinds jaar en dag werken we samen met docenten en andere deskundigen uit het onderwijsveld. Zij zijn het die centrale examens en toetsen vaststellen in vaststellingscommissies en syllabi vernieuwen in syllabuscommissies. Alleen al vanuit het voortgezet onderwijs (vo) zijn jaarlijks zo’n 1.400 docenten betrokken bij de ontwikkeling van de centrale examens. Het Project Ieders Examen voorziet momenteel in uitbreiding en vernieuwing van samenwerkingsvormen met en tussen docenten.

Het is onze verantwoordelijkheid zorg te dragen voor publieke waarborgen opdat er goede en betrouwbare examens en toetsen afgenomen kunnen worden - jaar op jaar op jaar. Daarnaast vervult het CvTE ook de rol van ‘dijkbewaker’: tegenover de onzekerheid en veranderlijkheid van politieke besluitvorming en publieke opinie houden wij het belang van de continuïteit en de handhaving van het niveau bij examens en toetsen, scherp in het vizier.

Toezichtkader en onderzoeksagenda

Onlangs is het toezichtskader gewijzigd waarmee de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt op het College voor Toetsen en Examens. Het CvTE is vanzelfsprekend in eerste instantie zélf verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze uitgevoerde werkzaamheden. De toezichthouder past dan een rol die meer gericht is op het stimuleren van systematische bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit en minder op controle en normstelling van ons werk.

Vorig jaar hebben we besloten tot het opstellen van een eigen onderzoeksagenda. Daarmee kunnen we de opgedane ervaringen uit de afgelopen jaren consolideren en valoriseren voor de toekomst. Door het niveau en de kwaliteit van de centrale examens en toetsen onafhankelijk te (laten) beoordelen, zal het CvTE nóg duurzamer zijn toegerust voor de verantwoordelijke taken die door ons als zelfstandig bestuursorgaan worden uitgevoerd. 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.