Onderzoek

Als College voor Toetsen en Examens (CvTE) streven we naar hoogwaardige kwaliteit van al onze toets- en examenproducten en processen, die voor allen zichtbaar en door derden controleerbaar is. Daarom hanteren we een onderzoeksagenda die op onafhankelijke, programmatische wijze de kwaliteit van onze producten en processen beoordeelt. De resultaten van deze onderzoeken publiceren we doorgaans op onze sectorspecifieke websites en via het jaarverslag.

Ook voert de Inspectie van het Onderwijs driejaarlijks onderzoek uit naar de kwaliteitsborging bij het CvTE. Daarnaast vindt er elke vijf jaar een evaluatie plaats van het zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Onderzoeksagenda

Hieronder staan de resultaten van de belangrijkste onderzoeken