Diversiteit en inclusie

Bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Daarom werken we aan een diverse en inclusieve werkomgeving. Dat komt meer en meer tot uiting in ons wervingsbeleid en in onze communicatie. Ook onze toetsen en examens proberen we steeds meer vanuit het perspectief van diversiteit en inclusie te benaderen. Dit is een doorlopend proces waarin we leren en steeds nieuwe stappen zetten.

Onze medewerkers vertellen

Verschillende (oud-)medewerkers vertellen vanuit hun eigen standpunt en levenswijze hoe zij het thema diversiteit en inclusie beleven in hun werk en op de werkvloer. Lees hier hun verhalen.

Werving en selectie

In ons wervingsbeleid sluiten we aan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast willen we als organisatie herkenbaar zijn voor de maatschappij waarvoor we werken. We streven dus naar een personeelsbestand dat net zo divers is als die maatschappij. Om dat te bereiken kijken we onder meer kritisch naar onze vacatureteksten en selectieprocedures. Ook zetten we ons actief in om een divers en inclusief werkklimaat te bewerkstelligen.

Onze toetsen en examens

Altijd al zijn we ons bewust van het feit dat onze toetsen en examens voor iedereen maakbaar moeten zijn. Daar worden onze toetsen en examens zorgvuldig op gescreend. We leven in een diverse maatschappij vol verschillende opvattingen, overtuigingen, normen en waarden. In plaats van deze verschillen uit de weg te gaan, streeft het CvTE er juist naar om een volledige representatie van de maatschappij te schetsen in de centrale examens. De contexten die we in onze examens gebruiken zijn divers van aard en vormen een afspiegeling van de samenleving die aansluit bij de belevingswereld van de kandidaten. Ook heeft de diversiteit in samenstelling van onze vaststellingscommissies onze aandacht.

Onze communicatie

Ook in onze communicatie willen we diversiteit en inclusie uitstralen. Dat uit zich onder meer in onze sociale-mediaberichten, onze fotografie en in de ondertekening van onze e-mails. 

Om bij te dragen aan een inclusieve omgeving vermelden medewerkers van het CvTE als ze dat willen hun voornaamwoorden in hun e-mailhandtekening. Dat zorgt ervoor dat we een signaal geven aan (potentiële, nieuwe) transgender en non-binaire collega’s, ketenpartners en anderen met wie we contact hebben, dat zij bij het CvTE zichzelf kunnen zijn. Het geeft anderen ook een duidelijk en concreet signaal over hoe zij naar ons kunnen verwijzen. Collega’s met een ambigue of niet veel voorkomende naam worden zo correct aangesproken, zonder dat zij externen hoeven te corrigeren. Dit kan misverstanden voorkomen.