Centrale examens in het Caribisch gebied

Ons werk op het gebied van centrale examens beslaat het hele Koninkrijk der Nederlanden. Ook in het Caribisch gebied worden centrale examens afgenomen. Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit zes eilanden. Wij hebben met alle zes te maken maar op een verschillende manier.

Centrale examens op de BES-eilanden

Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES-eilanden) zijn sinds 10 oktober 2010 ‘bijzondere gemeenten,’ ook wel aangeduid als ‘Caribisch Nederland’. Daar geldt de Nederlandse onderwijswetgeving, waarin bij examinering rekening gehouden wordt met de lokale context (zoals bij de vakken geschiedenis en aardrijkskunde en de beroepsgerichte vakken). De centrale examens zijn – op een enkele beperkte aanpassing na – hetzelfde als in Europees Nederland. De normering van de examens op de eilanden wordt minimaal aangepast om achteraf te compenseren voor taalgebruik en niet geschikte opgaven en teksten.  

In het centraalexamenrooster wordt rekening gehouden met het tijdsverschil, zodat leerlingen op de BES-eilanden in het Caribisch gebied de desbetreffende examens ook daadwerkelijk kunnen maken op hetzelfde tijdstip.

Bekijk hiervoor ook onze CvTE-TV aflevering over het examenrooster

Behalve van de examens uit Nederland waarvoor wij verantwoordelijk zijn, wordt op Bonaire voor enkele vakken gebruik gemaakt van examens die ontwikkeld zijn door het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) op Curaçao.

Op St. Eustatius en Saba wordt overgegaan naar een Engelstalig Caribisch Examensysteem (CXC). Dit examensysteem sluit beter aan op de regio. De eerste ervaringen op Saba en Sint Eustatius zijn positief. OCW heeft de regie over deze transitie, waarbij OCW ook onderzoekt wat onze rol kan zijn in de nieuwe situatie.

Examens op de CASt-eilanden

Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de CASt-eilanden) zijn zelfstandige landen in het Koninkrijk, die hun eigen onderwijsbeleid bepalen. Vanwege de doorstroming naar het hoger onderwijs in Nederland willen zij wel nauw aansluiten bij de ontwikkelingen in Nederland. Op de Nederlandstalige vo-scholen op de CASt-eilanden worden de Nederlandse examens afgenomen. Over het gebruik van de examens en de onderlinge afstemming hebben wij structureel contact met de examenbureaus van de CASt-eilanden.

Vierlandenoverleg

Minstens een keer per jaar is er een vierlandenoverleg. Hierbij schuiven wij en de vertegenwoordigers van de examenbureaus van Curaçao, Sint Maarten en Aruba aan. Daarin kijken we vooruit naar de komende examenperiodes en naar samenwerking op de langere termijn. Om de samenwerking concreter te maken, zijn er overeenkomsten in ontwikkeling tussen de CASt-eilanden en Nederland.

Samenwerking

Op ons initiatief is in 2018 een project gestart waarbij docenten van de CASt en Bonaire, onder begeleiding van Cito, specifiek voor de zes eilanden delen van de centrale examens aardrijkskunde havo/vwo ontwikkelen.

Ook werken we samen met de Staatsexamens Nt2, de Nederlandse Taalunie, OCW over de rol en invulling van het vak Nederlands en de bijbehorende toetsing. OCW heeft hierin de regie.