Onderzoek correctielast centrale examens vo

Hoe lang is een docent bezig een examen van een leerling na te kijken? Het is een vraag die ieder jaar weer relevant is bij het maken van het examenrooster. Daarom heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in het eerste tijdvak van 2023 een onderzoek naar de correctielast uit laten voeren. Eerder onderzoek hiernaar is voor het laatst in 2017 uitgevoerd. 

Duizenden docenten hebben in de afgelopen examenperiode bijgehouden hoe lang ze bezig waren met het nakijken van de centraal schriftelijke examens in hun vakgebied. Uit het onderzoek zijn voor de verschillende schooltypes vier categorieën naar voren gekomen. 


Het valt op dat Nederlands overal in de hoogste categorie valt. Dat is te verklaren door de grootte van de groep examenleerlingen, de schrijfopdracht in het examen vmbo gl/tl en de open vragen in de examens havo en vwo en de beoordeling op taalverzorging daarvan.
Wat ook opvalt is dat Frans, Duits en Engels bij alle schooltypes in de laagste categorie vallen. Een logische verklaring hiervoor is dat deze examens voor een groot deel uit gesloten vragen bestaan.

Correctielast per schooltype en vak

In onderstaande tabellen is de berekende correctielast per schooltype te zien. 

Van de vakken in de categorie ‘onbepaald’ was te weinig informatie beschikbaar om de correctielast betrouwbaar te berekenen. Dit zijn ook de vakken waarin relatief weinig leerlingen centraal schriftelijk examen doen. 
 

Tabel voor vmbo gl/tl
Lage correctielast  (< 6 uur)

Minder correctie-intensief (10-13 uur)

Correctie-intensief (+/- 15 uur) Zeer correctie-intensief (+/- 18 uur) Onbepaald
Frans Nask I Economie Nederlands Arabisch
Duits Biologie Beeldende vorming Dans
Engels Wiskunde Drama
Nask II Geschiedenis Fries
Aardrijkskunde Muziek
Maatschappij-kunde Spaans
Turks
Tabel voor havo
Lage correctielast  (< 6 uur)

Minder correctie-intensief (10-20 uur)

Correctie-intensief (20-25 uur) Zeer correctie-intensief (> 25 uur) Onbepaald
Frans Biologie Maatschappij-wetenschappen Kunst Arabisch
Duits Natuurkunde Aardrijkskunde Nederlands Filosofie
Engels Wiskunde B Economie Geschiedenis Fries
Tehatex Muziek
Scheikunde Russisch
Wiskunde A Spaans
Bedrijfseconomie Turks
Tabel voor vwo
Lage correctielast  (< 6 uur)

Minder correctie-intensief (10-20 uur)

Correctie-intensief (20-25 uur) Zeer correctie-intensief (> 25 uur) Onbepaald
Frans Grieks Wiskunde A Geschiedenis Arabisch
Duits Biologie Natuurkunde Nederlands Filosofie
Engels Tehatex Bedrijfseconomie Fries
Wiskunde C Latijn Scheikunde Russisch
Muziek Kunst Spaans
Wiskunde B Turks
Aardrijkskunde
Economie
Maatschappij-wetenschappen

Examenrooster

Het meten en weten van de correctielast is belangrijk voor het vaststellen van toekomstige examenroosters. Dat is ieder jaar een enorme puzzel. Zo moet rekening worden gehouden met de afnames in Caribisch Nederland. Daar gaat de envelop met de examens op hetzelfde moment open als in Nederland. Vanwege het tijdsverschil moeten examens die in Caribisch Nederland afgenomen worden in Nederland in de middag op het rooster staan. Het is daar dan ochtend en op die manier kunnen de examens op hetzelfde moment worden afgenomen en is er geen risico voor het schenden van de geheimhouding. Daarnaast is het voor leerlingen belangrijk dat vakken waarbij veel geschreven moet worden niet op één dag worden afgenomen. Voor docenten is het belangrijk dat vakken waarbij het nakijken veel tijd kost meer aan het begin van de examenperiode zitten. Om die reden is op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de correctielast het examen Nederlands vwo in 2024 naar voren verplaatst.

Download het onderzoeksrapport ‘Correctielast centrale examens vo’.