Pilot DTT afgerond

In september 2014 startte de pilot met de diagnostische tussentijdse toets (DTT). De DTT is bedoeld als instrument voor formatieve evaluatie. In de loop van 2016 heeft de Kamer definitief besloten dat de DTT niet verplicht wordt. De pilot eindigt eind 2017 en is vanaf dat moment geen taak meer van de overheid en het CvTE. Twee marktpartijen zetten de DTT voort in 2018.

Ontwikkeling DTT

De DTT is gestart vanuit de wens om docenten en scholen aan het eind van de onderbouw van het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij het op maat maken van hun onderwijs. In 2014 kondigde de staatssecretaris Dekker (OCW) in zijn brief ‘Nut en waarde van toetsing in het funderend onderwijs’ aan de Kamer aan om de DTT samen met vo-scholen in een pilot te laten ontwikkelen.  

Het CvTE ontwikkelde de diagnostische tussentijdse toets (DTT) zorgvuldig en fasegewijs samen met stichting Cito en SLO. Het CvTE werkte hiervoor intensief samen met scholen en docenten. Ook werkten enkele universiteiten mee aan de ontwikkeling van de DTT.

Wat is de DTT?

De DTT is een adaptieve toets voor leerlingen aan het einde van de onderbouw die leerlingen en de school informatie geeft over wat ze al kunnen en waar hun zwakke en juist sterke kanten liggen op het gebied van Nederlands, Engels en wiskunde. De toets is afgestemd op het niveau van de leerling.  De computer analyseert de gegeven antwoorden direct en de analyse bepaalt de vervolgvragen.

De toets geeft leerlingen meer inzicht in én grip op het eigen leerproces. Leraren krijgen op een systematische manier meer inzicht in de vaardigheid van hun leerlingen. Op basis van de resultaten kan de docent samen met de leerling, of groepen leerlingen, een plan opstellen. Met dit plan kunnen leerlingen en docenten hun zwakkere punten verbeteren en hun sterkere punten uitbouwen. Hierdoor kunnen docenten nóg gerichter werken aan maatwerk voor leerlingen. De DTT kan daardoor bijdragen aan een goede overgang van onderbouw naar bovenbouw.

Driejarige pilot

In de driejarige pilot DTT (2014-2017) konden leraren en scholen ervaring opdoen met het gebruik van de toets in hun eigen praktijk: ’Het is een instrument dat voor alle scholen, van zwak presterend tot excellent, een handvat kan bieden voor verbetering van het onderwijs en voor meer maatwerk aan leerlingen. De uitslagrapportages van de diagnostische tussentijdse toets bieden aanknopingspunten voor gesprekken in lerarenteams over het geboden onderwijs en het nog beter aansluiten bij leerlingbehoeften om de gestelde doelen te bereiken.’

De diagnostische tussentijdse toets is daarmee een methode-onafhankelijke toets die inzichtelijk maakt waar leerlingen staan op het gebied van Nederlands, Engels, en wiskunde en waar zij zich nog kunnen verbeteren.

In de loop van 2016 is definitief besloten dat de DTT niet verplicht wordt en daarom geen taak meer is voor de overheid. Er is toen bekeken hoe de DTT-kennis na afronding van de pilot beschikbaar kon worden gesteld voor (markt)partijen. Hiermee wordt continuïteit geborgd voor de scholen die door willen met een diagnostische tussentijdse toets. Die overdracht is nu afgerond en de DTT wordt voortgezet door twee marktpartijen.

DTT naar de markt

In 2017 is onderzocht welke marktpartijen met de opgebouwde expertise verder zouden willen gaan. Na verschillende informatierondes aan marktpartijen zijn daar Dedact en A-Vision, in samenwerking met de Universiteit Maastricht, uitgekomen. Scholen kunnen er zelf voor kiezen de DTT in haar nieuwe vorm in te zetten in het kader van formatief evalueren op school.

Jacob Raap, sectormanager van het CvTE: ’Ik kijk terug op een periode waarin velen met passie meegewerkt hebben om de DTT mogelijk te maken. Docenten van vo-scholen, medewerkers van Cito, SLO en CvTE hebben hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen dat er nu een inhoudelijke hele goede toets ligt. Daar ben ik trots op. Ook vind ik het heel belangrijk dat de toets voortgezet en verder ontwikkeld wordt door Dedact en A-Vision. Ik wens ze daarbij veel succes!’

Meer informatie

Meer informatie over de pilot DTT en de documenten die daarbij horen is vanaf 1 januari 2018 te vinden op de archiefwebsite www.pilotdtt.nl