Centrale examens vo

Jaarlijks nemen ongeveer tweehonderdduizend kandidaten deel aan de centrale examens voor vmbo, havo en vwo. Het CvTE voert de regie over deze centrale examens.

Voor de meeste vakken bestaat het eindexamen in het voortgezet onderwijs uit een centraal examen en een schoolexamen. Het gemiddelde van deze twee onderdelen bepaalt het eindcijfer. Het CvTE heeft de regie over de centrale examens. 

Examencyclus

De minister stelt het examenprogramma vast per vak en per schooltype. In deze examenprogramma’s staat op hoofdlijnen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Ook staat in de examenprogramma’s welke leerstof het centraal examen toetst. Voor ieder centraal examen stelt het CvTE een syllabus vast. In de syllabus staat een toelichting op de leerstof die in het centraal examen getoetst wordt.

Op basis van deze syllabi maakt Cito in opdracht van het CvTE de centraalexamenopgaven. Vaststellingscommissies van het CvTE krijgen vervolgens deze opgaven onder ogen. Deze commissies stellen het centraal examen en de bijbehorende correctievoorschriften vast. Het scheiden van constructie en vaststelling waarborgt de kwaliteit van de examens.

> Zie ook: Examencyclus (Examenblad.nl)

> Bekijk: CvTE in beeld - Examenvragen 

> Bekijk: CvTE TV - Meewerken aan de centrale examens

Normering

Examens kunnen niet ieder jaar precies even moeilijk zijn. Daar houdt de normering rekening mee. Daarvoor gebruikt het CvTE onder andere de analyses die Cito opstelt op basis van de scores die door de correctoren zijn toegekend. Ook de reacties van docenten, vakverenigingen en van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) weegt het CvTE mee. De normering zorgt ervoor dat de prestatie om een voldoende te halen voor het centrale examen ieder jaar gelijk is. Van jaar op jaar en van tijdvak op tijdvak.

> Bekijk: CvTE in beeld - Normering

> Bekijk: Webinar normering

> Zie ook: Normering (Examenblad.nl)

Meer informatie

Het CvTE communiceert met docenten en examensecretarissen over de centrale examens vo via de website Examenblad.nl en via het mailsysteem dat daaraan gekoppeld is. Voor leerlingen is er de webapp Mijneindexamen.nl.

> Zie ook: Veelgestelde vragen over de centrale examens vo

> Bekijk: CvTE in beeld - afspeellijst over de centrale examens vo

Vakvernieuwingen

Een vakvernieuwing is een inhoudelijke verandering van het examenprogramma van een vak. Het CvTE heeft met vakvernieuwingen te maken zodra het gaat om het CE-deel van het examen.

Informatie over vakvernieuwingen, en voorbeeld- en pilotexamens bij vakvernieuwingen waren voorheen op de CvTE-website te vinden. Vanaf nu staan deze op Examenblad.nl. Ook de conceptsyllabi voor de centrale examens zijn op Examenblad.nl te vinden, net als artikelen over de correctie (zie betreffende examenpagina).

> Zie ook: Vakvernieuwingen

> Zie ook: Conceptsyllabi