Coronavirus en de centrale toetsen en examens in 2020-2021

Het coronavirus heeft ook dit jaar grote impact op het onderwijs. Alles is erop gericht om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin voor ons leidend. Zie daarvoor de informatie op Rijksoverheid.nl. Hieronder vindt u – op hoofdlijnen - de actuele informatie over de centrale toetsen en examens die wij vanuit het College voor Toetsen en Examens aanbieden. Voor sectorspecifieke informatie verwijzen we naar de websites Examenblad.nlExamenbladmbo.nl en Centraleeindtoetspo.nl

Centrale examens in het voortgezet onderwijs

Minister Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft voor dit schooljaar 2020 – 2021 een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van de centrale examens in het voorgezet onderwijs: 

Kamerbrief 16 december 2020

In de Kamerbrief van 16 december 2020 geeft de minister scholen, docenten en leerlingen duidelijkheid over het eindexamen in het voortgezet onderwijs in 2021. Deze brief gaat ook over noodzakelijke aanpassingen aan de wijze van normering dit schooljaar. 

Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht op Examenblad.nl. Daar wordt ook verwezen naar het bijbehorende servicedocument. 

Kamerbrief 20 november 2020

Met zijn Kamerbrief van 20 november 2020 bericht de minister dat de cspe’s dit schooljaar alleen als schoolexamen kunnen worden afgenomen. 

Nadere informatie over de examinering van het beroepsgerichte profielvak staat in de Handreiking examinering van het beroepsgerichte profielvak schooljaar 2020-2021.

Kamerbrief 31 augustus 2020

In de Kamerbrief over de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 op 31 augustus 2020 maakte minister Slob al eerder maatregelen bekend. In het bijbehorende Servicedocument funderend onderwijs coronavirus is te lezen dat:

  • de termijn voor het aanleveren van schoolexamencijfers wordt verlengd;
  • de afnameperiode van de flexibele digitale centrale examens vmbo bb en kb is verlengd tot uiterlijk 23 juli; en
  • de afnameperiode van de cspe’s in het vmbo is verlengd tot en met 23 juli 2021. [N.B. Lees voor de nieuwe maatregelen ten aanzien van de cspe’s de Kamerbrief van november 2020].

Het servicedocument wordt aangevuld zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. Heeft u vragen over de eindexamens in het voortgezet onderwijs? Dan kunt u contact opnemen met het  Examenloket.

Centrale Eindtoets po

De inzet van het ministerie van OCW is dat de eindtoets in groep 8 van het po in 2020-2021 doorgaat. Dat geldt dus ook voor de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens. Met het oog op de invloed van mogelijke oplevingen van het coronavirus op het onderwijs bereiden het ministerie van OCW, de verschillende eindtoetsaanbieders en de Expertgroep Toetsen PO zich gezamenlijk voor op verschillende scenario’s rondom de afname van de eindtoets. Hierover worden besturen en basisscholen op een later moment geïnformeerd.

Centrale examens in het mbo

De centrale examens Nederlands en Engels in het mbo gaan door volgens de geplande afnameperiodes.

Wel zijn in het studiejaar 2020-2021 de beschikbare weken voor afname in periode 1 uitgebreid om de beperkingen ten gevolge van de maatregelen rondom de coronacrisis te compenseren.

Zie (ook): examenbladmbo.nl

Staatsexamens Nederlands als tweede taal

De Staatsexamens Nt2 gaan komend jaar (2020-2021) door volgens een aangepaste planning. Voorlopig is de capaciteit per examen beperkt als gevolg van de coronamaatregelen en zijn er rondom de afname (hygiëne)maatregelen genomen.

Zie voor meer informatie de website van DUO > Staatsexamens Nt2

Zie ook: Vragen naar aanleiding van het coronavirus