Update: Coronavirus en de centrale toetsen en examens van het CvTE

Alle inspanningen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn er de komende tijd op gericht om helderheid te bieden over de centrale toetsen en examens van het CvTE en om vragen en onrust bij onderwijsinstellingen weg te nemen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin voor ons leidend. Zie daarvoor de informatie op Rijksoverheid.nl. Voor sectorspecifieke informatie verwijzen we naar de websites Examenblad.nlExamenbladmbo.nl en Centraleeindtoetspo.nl. Onderwijsinstellingen houden we via de gebruikelijke mailsystemen op de hoogte. Hieronder vindt u de actuele informatie over de centrale toetsen en examens die wij vanuit het CvTE aanbieden. Zie ook hoe andere landen omgaan met toetsen en examens nu er door Coronamaatregelen beperkingen zijn opgelegd in het overzicht internationale aanpak examens tijdens de pandemie.

Update: Staatsexamens Nt2 weer van start

Vanaf 15 juni 2020 gaat de afname van de Staatsexamens Nt2 voorzichtig weer van start. Kandidaten die zich hadden aangemeld voor een examen in maart, april of mei krijgen voorrang voor een examenplaats. Zij ontvangen hierover een bericht van DUO.

Op de examenlocaties wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen, zodat het afnemen van de examens op een veilige manier kan gebeuren. Dit betekent ook dat er per examenafname minder kandidaten mee kunnen doen, om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.

Zie ook: 

Staatsexamens Nt2 weer van start 

Aanmelden en uitslag Staatsexamens Nt2

Heropening examenlocaties inburgeringsexamen en Staatsexamen Nederlands als tweede taal 

Staatsexamens vo bieden volwaardig diploma

De college-examens van de Staatsexamens in het voortgezet onderwijs gaan gewoon door. Het debat dat op 13 mei plaatsvond, heeft hier geen verandering in gebracht. Staatsexamenkandidaten worden gediplomeerd op basis van de resultaten van het college-examen. Dit levert een volwaardig diploma op om door te stromen naar het vervolgonderwijs. De college-examens zijn voor de staatsexamenkandidaten wat de schoolexamens zijn voor reguliere examenkandidaten.

In het debat is, aanvullend op de reeds genomen maatregelen, besloten dat:

  • er een vierde herkansingsmogelijkheid komt voor kandidaten die met deze extra herkansing alsnog kunnen slagen voor het diploma. De vier herkansingen kunnen per keer voor een ander vak zijn.
  • kandidaten die Staatsexamen doen en nog niet geslaagd zijn, wel alvast kunnen starten met hun opleiding in het vervolgonderwijs. Voor het mbo is dit al mogelijk zonder wetswijziging. Voor het hoger onderwijs wordt dit met een wetswijziging dit jaar mogelijk gemaakt. Er worden geen nadere selectie-eisen gesteld aan de doorstroom naar het vervolgonderwijs. 
  • alle herkansingen voor 1 januari 2021 worden afgerond.

Maatwerk bij college-examens

Daarnaast wordt er bij de mondelinge college-examens maximaal maatwerk geboden. In de voorbespreking tussen de contactpersoon van de vso-school en de locatievoorzitter van de Staatsexamens over het examen wordt per leerling besproken welke aanpassingen in de afname van het examen nodig en mogelijk zijn. Voorbeelden van aanpassingen zijn: de mogelijkheid om antwoorden op te schrijven als een leerling moeite heeft met communicatie en de mogelijkheid voor de eigen mentor om aanwezig te zijn.

Schriftelijke college-examens

De schriftelijke college-examens worden afgenomen van maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei.

Bij het afnemen van de examens worden de RIVM-richtlijnen gehanteerd.

Meer informatie

Een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden is te vinden op de website van DUO. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. 

Het centraal examen vo komt dit schooljaar te vervallen

Op dinsdag 24 maart hebben de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs een Kamerbrief gepubliceerd. Daarin staat dat het Centraal Examen dit schooljaar niet doorgaat. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen.

Op woensdag 8 april heeft de minister, in aanvulling op de Kamerbrief van 24 maart, de slaag-zakregeling voor dit jaar bekendgemaakt met een nieuw element: de resultaatverbeteringstoets (RV-toets). In de brief van 8 april aan de Tweede Kamer geeft de minister ook aan dat voor leerlingen die geslaagd zijn een centraal afsluitingsmoment komt op 4 juni. 

De uitwerking van de slaag-zakregeling is opgenomen in versie 2 van het servicedocument. In de aanvulling op het servicedocument worden vragen beantwoord over de slaag-zakregeling.

Zie ook: Examenblad.nl

Zie ook: Servicedocument voor vo-, vavo- en vso-scholen (versie 2), (8 april 2020)

Zie ook: Aanvulling op Servicedocument vo, vavo en vso (versie 2), (15 mei 2020)

Zie ook: Handreiking resultaatverbeteringstoets (Cito)

Zie ook: Rijksoverheid.nl/examens

Zie ook: Reactie van onze voorzitter Pieter Hendrikse op het vervallen van het centraal examen

Centrale Eindtoets po gaat niet door dit schooljaar

Minister Slob heeft besloten dat dit jaar leraren (eenmalig) geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep acht. Dit houdt in dat ook de Centrale Eindtoets dit schooljaar niet doorgaat.

Voor meer informatie over dit besluit, zie de veelgestelde vragen op Rijksoverheid.nl.

Zie ook: Kamerbrief over eindtoets 2020

Centrale examens in het mbo gaan door

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dinsdagavond 17 maart de Kamerbrief ‘kamerbrief covid 19-aanpak mbo’ gepubliceerd. Hierin wordt aangegeven dat de examens voor mbo-studenten zoveel mogelijk doorgaan.

Download de eerste Kamerbrief [pdf] 

Op donderdag 2 april heeft de minister Van Engelshoven een tweede Kamerbrief gepubliceerd: 'COVID-19 aanpak mbo, servicedocument 2.0 en handreiking Verantwoord Diplomabesluit'. Hierbij horen een nieuwe versie van het servicedocument (2.0) en een Handreiking Verantwoord Diplomabesluit.

Download de tweede Kamerbrief [pdf]

Download het servicedocument mbo (2.0) [pdf]

Download de Handreiking Verantwoord Diplomabesluit [pdf]