Wie zijn wij?

Het College voor Toetsen en Examens bestaat uit een College en een bureau. Het bureau ondersteunt het College bij de uitvoering van zijn taken.

Daarnaast zijn er veel docenten, leerkrachten en vakdeskundigen die in deeltijd op detacheringsbasis voor ons werken in verschillende vaststellings- of syllabuscommissies.

Het College

Het College bestaat uit een voorzitter, zes tot acht leden en vijf plaatsvervangende leden. De leden zijn afkomstig uit de sectoren waarin centrale examens en toetsen voorkomen of een rol spelen: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. En er is een docentlid. Voor ieder lid van het College is er ook een plaatsvervangend collegelid.

Het College zet de koers uit van het CvTE, stelt officiële wettelijke regelingen vast en kan de bewindslieden bij het ministerie van advies voorzien. Het College legt verantwoording af aan de minister en de staatssecretaris van Onderwijs.

Zie ook: Blog(s) Pieter Hendrikse, voorzitter College

Zie ook: Collegeleden en hun nevenfuncties

Het bureau

Het bureau van het College voor Toetsen en Examens bestaat uit zo’n vijftig medewerkers. Zij zorgen ervoor dat de centrale examens en toetsen tot stand komen zoals bedoeld in de wet. Dat doen zij onder meer door sturing te geven aan de vaststellingscommissies. Daarnaast zijn er medewerkers die verantwoordelijk zijn voor taken als bedrijfsvoering en financiën, juridische taken, kwaliteitszorg en communicatie. 

De commissies

Er werken zo’n 600 docenten en vakdeskundigen mee aan het vaststellen van de centrale examens en toetsen. Zij zijn betrokken in de verschillende vaststellings-, syllabus- en toetswijzercommissies. Zij beoordelen de opgaven die door de verschillende constructiegroepen zijn gemaakt en stellen uiteindelijk het examen of de toets in zijn geheel vast. Ook worden zij betrokken bij de normering.

> Zie ook: