Wie zijn wij?

Bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) werken bevlogen mensen met een hart voor onderwijs en goede examinering. Velen hebben in het onderwijs gewerkt of doen dat nog.

Het College voor Toetsen en Examens bestaat uit een College en een bureau. Het bureau ondersteunt het College bij de uitvoering van zijn taken. Daarnaast zijn er veel docenten, leerkrachten en vakdeskundigen die in deeltijd op detacheringsbasis voor ons werken in verschillende vaststellings- of syllabuscommissies.

Het College

Het College bestaat uit een voorzitter, zes leden en vijf plaatsvervangende leden. De leden zijn afkomstig uit de sectoren waarin centrale examens en toetsen voorkomen of een rol spelen: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. En er is een docentlid. Voor ieder lid van het College is er ook een plaatsvervangend collegelid.

Het College zet de koers uit van het CvTE, stelt officiële wettelijke regelingen vast en kan de bewindslieden bij het ministerie van advies voorzien. Het College legt verantwoording af aan de minister en de staatssecretaris van Onderwijs.

> Zie ook: Blog(s) Pieter Hendrikse, voorzitter College

Het bureau

Het bureau van het College voor Toetsen en Examens bestaat uit zo’n vijftig medewerkers. Zij zorgen ervoor dat de centrale examens en toetsen tot stand komen zoals bedoeld in de wet. Dat doen zij onder meer door sturing te geven aan de vaststellingscommissies. Daarnaast zijn er medewerkers die verantwoordelijk zijn voor zaken als bedrijfsvoering en financiën, juridische zaken, kwaliteitszorg en communicatie. Als waarden zijn voor ons belangrijk: zelfbewustheid, betrouwbaarheid en openheid.

De commissies

In de verschillende vaststellings-, syllabus- en toetswijzercommissies werken verdeeld over de verschillende sectoren zo’n 600 docenten, leerkrachten en vakdeskundigen mee aan het vaststellen van de centrale examens en toetsen. Zij beoordelen de opgaven die door de verschillende constructiegroepen zijn gemaakt en stellen uiteindelijk het examen of de toets in zijn geheel vast. Ook worden zij betrokken bij de normering.

> Zie ook: Werken bij

Meer informatie?

Bekijk de volgende sites: