Wie zijn wij?

Het College voor Toetsen en Examens bestaat uit een College en een bureau. Het bureau ondersteunt het College bij de uitvoering van zijn taken. Daarnaast zijn er veel docenten, leerkrachten en vakdeskundigen die in deeltijd op detacheringsbasis voor ons werken in verschillende vaststellings- of syllabuscommissies.

Deze afbeelding toont het organogram van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Bovenaan staan de commissies: de commissies Staatsexamens vo en Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) en de vaststellingscommissies en syllabuscommissies. Deze commissies worden aangestuurd door clustermanagers die werkzaam zijn op het bureau.  Het bureau kent twee sectorafdelingen: de afdeling VO en de afdeling NMP. De afdeling VO gaat over het voortgezet onderwijs en Staatsexamens voortgezet onderwijs, waarbij voortgezet onderwijs uiteen valt in: vmbo en havo/vwo. De afdeling NMP staat voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal, middelbaar beroepsonderwijs en primair onderwijs (afgekort: Nt2, mbo en po).  Naast de twee afdelingen VO en NMP is er de staf, bestaande uit de teams Bedrijfsvoering, Communicatie en Bestuur en Ondersteuning. Tussen medewerkers van de afdelingen VO, NMP en de stafteams bestaan thematische werkverbanden, waar sectoroverstijgende onderwerpen behandeld worden.  Het bureau wordt geleid door de secretaris-directeur, die behalve directeur van het bureau ook secretaris is van het College. Het College is verantwoordelijk voor centrale examinering en toetsing. Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan en onderdeel van het ministerie van OCW. De ministers zijn eindverantwoordelijk voor het onderwijsstelsel.

Het College

Het College bestaat uit een voorzitter, zes tot acht leden en vijf plaatsvervangende leden. De leden zijn afkomstig uit de sectoren waarin centrale examens en toetsen voorkomen of een rol spelen: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. En er is een docentlid. Voor ieder lid van het College is er ook een plaatsvervangend collegelid.

Het College zet de koers uit van het CvTE, stelt officiële wettelijke regelingen vast en kan de bewindslieden bij het ministerie van advies voorzien. Het College legt verantwoording af aan de minister en de staatssecretaris van Onderwijs.

Zie ook: Blogs voorzitter Pieter Hendrikse

Zie ook: Collegeleden en hun nevenfuncties

Het bureau

Het bureau van het College voor Toetsen en Examens bestaat uit zo’n vijftig medewerkers. Zij zorgen ervoor dat de centrale examens en toetsen tot stand komen zoals bedoeld in de wet. Dat doen zij onder meer door sturing te geven aan de vaststellingscommissies. Daarnaast zijn er medewerkers die verantwoordelijk zijn voor taken als bedrijfsvoering en financiën, juridische taken, kwaliteitszorg en communicatie. 

Het secretariaat van de Expertgroep Toetsen PO

Het secretariaat van de Expertgroep Toetsen PO is ondergebracht bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het secretariaat van de Expertgroep opereert onafhankelijk van het CvTE. Dat geldt voor alle werkzaamheden van de Expertgroep.

Zie ook de website van Expertgroep Toetsen PO

De commissies

Er werken zo’n 600 docenten en vakdeskundigen mee aan het vaststellen van de centrale examens en toetsen. Zij zijn betrokken in de verschillende vaststellings-, syllabus- en toetswijzercommissies. Zij beoordelen de opgaven die door de verschillende constructiegroepen zijn gemaakt en stellen uiteindelijk het examen of de toets in zijn geheel vast. Ook worden zij betrokken bij de normering.

Zie ook: