Ketenregie

In de wet CvTE is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de centrale examens en toetsen vastgelegd en belegd bij het CvTE. In opdracht van OCW heeft het CvTE de regie over de examenketen. Voor de kwaliteit van het product werkt het CvTE met veel andere partijen en organisaties samen. Een aantal daarvan noemen we onze ketenpartners. Met een aantal andere organisaties hebben we een samenwerkingsrelatie.

De wettelijke ketenpartners van het CvTE zijn Stichting Cito en DUO: de samenwerking van deze drie organisaties is verankerd in de wet CvTE. Het ministerie van OCW is daarvoor de opdrachtgever. Het is dan ook de minister die verantwoordelijk is voor de begroting van de examenketen en het financieren van Stichting Cito en DUO.

De organisaties Bureau ICE en Cito BV zijn voor het CvTE ketenpartners zonder wettelijke taak. Met hen heeft het CvTE na een aanbestedingsprocedure een contract afgesloten voor het leveren van opgaven voor de staatsexamens Nt2.

Daarnaast werkt het CvTE nauw samen met organisaties als SLO, de Inspectie van het Onderwijs, de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo en het Steunpunt Staatsexamens NT2 / ITTA. 

Governance

Als regisseur van de examenketen stemt het College/CvTE de werkzaamheden van de wettelijke ketenpartners op het gebied van centrale examens en toetsen op elkaar af. Om ervoor te zorgen dat het hele proces in de examenketen goed verloopt en deze ketenpartners vanuit hun eigen rol en opdracht hun verantwoordelijkheid nemen (good governance), hebben het CvTE en Stichting Cito en DUO een convenant gesloten. In dit convenant staan effectiviteit van de processen en kwaliteitsverbetering centraal.

Convenant

In het convenant worden de rollen en verantwoordelijkheden binnen de examenketen beschreven en zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop zij samenwerken en verantwoording afleggen. Het CvTE is door de minister aanspreekbaar op de eindverantwoordelijkheid voor centrale toetsen en examens. Daarom is van belang dat Stichting Cito en DUO alle inlichtingen verstrekken die het CvTE nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taak. Om daar goed vorm en leiding aan te geven, tonen de ketenpartners in het convenant hun commitment voor samenwerken en handelen vanuit één governance visie: handelen vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, samenwerken aan naadloze overgangen binnen de examenketen, en rekenschap voor resultaat.

> Zie ook: Convenant

> Zie ook: Nieuw convenant ondertekend voor centrale toetsen en examens

> Zie ook: Memorie van toelichting bij wet CvTE (paragraaf 1.3.2)

De Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) heeft van de minister de rol van toezichthouder gekregen. Haar taak is om het functioneren van het College voor Toetsen en Examens jaarlijks te beoordelen. 

Andere samenwerkingspartners

Inspectie van het Onderwijs
Als samenwerkingspartner ziet de inspectie erop toe dat de afnames van de centrale examens en toetsen in het po, het vo en het mbo volgens de regels verlopen. In bepaalde gevallen kan zij maatregelen nemen, bijvoorbeeld de afname van een examen ongeldig verklaren.

SLO
Ook met SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, werkt het CvTE nauw samen. SLO is een onafhankelijke kennisinstelling op het gebied van curriculumontwikkeling in het vo. Voor het CvTE speelt SLO vaak een rol in syllabuscommissies en bij vakvernieuwingen.  

Steunpunten taal en rekenen
Ook met het Steunpunt taal en rekenen vo en het Steunpunt taal en rekenen mbo werkt het CvTE geregeld samen. Zo organiseren de Steunpunten flits/regiobijeenkomsten op het gebied van rekenen. 

Steunpunt Staatsexamens NT2 / ITTA
Het Steunpunt Staatsexamens NT2 / ITTA informeert en ondersteunt examenkandidaten, docenten, opleidingen, arbeidsmarkttoeleiders en bedrijven in opdracht van het CvTE. Het geeft de nieuwsbrief uit met informatie en artikelen over de Staatsexamens NT2, publiceert het overzicht van aanbieders van cursussen en examentrainingen die speciaal gericht zijn op de Staatsexamens NT2, onderhoudt de website Staatsexamens NT2 en geeft voorlichting, training en advies.