Ketenregie

In de Wet CvTE is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de centrale examens en toetsen vastgelegd en belegd bij het College voor Toetsen en Examens. In opdracht van OCW hebben wij de regie over de examenketen. Voor de kwaliteit van het product werken wij met veel andere partijen en organisaties samen. Een aantal daarvan noemen we onze ketenpartners. Met een aantal andere organisaties hebben we een samenwerkingsrelatie.

Onze wettelijke ketenpartners zijn Stichting Cito en DUO: de samenwerking van deze drie organisaties is verankerd in de Wet CvTE. Het ministerie van OCW is daarvoor de opdrachtgever. Het is dan ook de minister die verantwoordelijk is voor de begroting van de examenketen en het financieren van Stichting Cito en DUO.

De organisaties Bureau ICE en Cito BV zijn voor ons ketenpartners zonder wettelijke taak. Met hen hebben we na een aanbestedingsprocedure een contract afgesloten voor het leveren van opgaven voor de staatsexamens Nt2.

Daarnaast werken we nauw samen met organisaties als SLO, de Inspectie van het Onderwijs, de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo en het Steunpunt Staatsexamens NT2 / ITTA. 

Bestuurlijke taak

Als regisseur van de examenketen stemmen het College en het bureau de werkzaamheden van de wettelijke ketenpartners op elkaar af. Om ervoor te zorgen dat het hele proces in de examenketen goed verloopt en deze ketenpartners vanuit hun eigen rol en opdracht hun verantwoordelijkheid voor deze taak nemen, hebben we met Stichting Cito en DUO een convenant gesloten. In dit convenant staan effectiviteit van de processen en kwaliteitsverbetering centraal.

Wat houdt het convenant in?

In het convenant worden de rollen en verantwoordelijkheden binnen de examenketen beschreven en zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de partners samenwerken en verantwoording afleggen. Wij hebben de eindverantwoordelijkheid voor centrale toetsen en examens en kan daar door de minister op aangesproken worden. Daarom is van belang dat Stichting Cito en DUO alle inlichtingen verstrekken die we nodig hebben voor het uitvoeren van deze taak. Om daar goed vorm en leiding aan te geven, tonen de ketenpartners in het convenant hun commitment voor samenwerken en handelen vanuit één bestuurlijke visie: handelen vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, samenwerken aan naadloze overgangen binnen de examenketen en rekenschap voor resultaat.

> Zie ook: Convenant

> Zie ook: Nieuw convenant ondertekend voor centrale toetsen en examens

> Zie ook: Memorie van toelichting bij wet CvTE (paragraaf 1.3.2)

De Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) heeft van de minister de rol van toezichthouder gekregen. Haar taak is om het functioneren van het College voor Toetsen en Examens jaarlijks te beoordelen. 

Andere samenwerkingspartners

Inspectie van het Onderwijs
Als samenwerkingspartner ziet de inspectie erop toe dat de afnames van de centrale examens en toetsen in het po, het vo en het mbo volgens de regels verlopen. In bepaalde gevallen kan zij maatregelen nemen, bijvoorbeeld de afname van een examen ongeldig verklaren.

SLO
Wij werken nauw samen met SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. SLO is een onafhankelijke kennisinstelling op het gebied van curriculumontwikkeling in het vo. SLO speelt vaak een rol in syllabuscommissies en bij vakvernieuwingen.  

Steunpunten taal en rekenen
Ook met het Steunpunt taal en rekenen vo en het Steunpunt taal en rekenen mbo werken we geregeld samen. Zo organiseren de Steunpunten flits- of regiobijeenkomsten op het gebied van rekenen. 

Steunpunt Staatsexamens NT2 / ITTA
Het Steunpunt Staatsexamens NT2 / ITTA informeert en ondersteunt in onze opdracht examenkandidaten, docenten, opleidingen, arbeidsmarkttoeleiders. Het geeft een nieuwsbrief uit met informatie en artikelen over de Staatsexamens NT2, publiceert het overzicht van aanbieders van cursussen en examentrainingen, onderhoudt de website Staatsexamens NT2 en geeft voorlichting, training en advies.