Kandidaten met een beperking

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht scholen en instellingen om belemmeringen weg te nemen die de leerling met een handicap of chronische ziekte door zijn beperking ondervindt in onderwijs en bij toetsing en examinering.

Bij onderwijs en schoolexamens weegt de school of de instelling af op welke wijze ze de belemmeringen kan wegnemen. Een doeltreffende aanpassing neemt de belemmering weg, waardoor de kandidaat in staat wordt gesteld te laten zien of en in welke mate hij aan de eisen voldoet. De aanpassing neemt niet de eisen weg.

Als een kandidaat een beperking heeft die het moeilijk maakt om toets of examens in hun gewone vorm af te leggen, dan kan de school kiezen voor een aangepaste afname. De aanpassingen moeten in het voorafgaand onderwijs ook zijn gebruikt, en gemeld worden aan de Inspectie van het Onderwijs.

Rol van het CvTE

Het CvTE schrijft niet voor of voor een individuele leerling een aanpassing nodig is. Het CvTE definieert het speelveld waarbinnen de school keuzes kan maken. De school neemt contact op met het CvTE als het speelveld volgens de school te beperkt is.

Vooral bij een combinatie van beperkingen kan het standaard aanbod niet voldoende zijn. Het CvTE onderzoekt met de school welke aanpassing mogelijk is, zodat de belemmeringen met inachtneming van de exameneisen worden weggenomen. De beslissing om deze (aanvullende) aanpassing toe te passen, is uiteindelijk weer aan de school.

Meer informatie

Centrale examens vo
Meer informatie over kandidaten met een beperking en de centrale examens vo is te vinden op Examenblad.nl.

Centrale examens in het mbo
Meer informatie over kandidaten met een beperking en de centrale examens in het mbo is beschikbaar via Examenbladmbo.nl.

Centrale Eindtoets po
Meer informatie over leerlingen met ondersteuningsbehoeften en de Centrale Eindtoets po is te vinden op Centraleeindtoetspo.nl.