Rapportage referentieniveaus 2016-2017

In deze jaarlijkse rapportage doet het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verslag van de resultaten in 2016-2017 op de Centrale Eindtoets primair onderwijs (po), de rekentoets voortgezet onderwijs (vo) en de centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).  

Het CvTE rapporteert over de toetsen en examens die gebaseerd zijn op de Wet op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Om die reden is er in deze rapportage een deel gewijd aan de Centrale Eindtoets po 2017. Daarvan berust de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij het CvTE. Over de andere toegelaten eindtoetsen en de resultaten daarop rapporteert het CvTE niet.