Rapportage referentieniveaus 2015-2016

In deze jaarlijkse rapportage doet het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verslag van de definitieve resultaten van 2015-2016 op de centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), de rekentoets voortgezet onderwijs (vo) en de Centrale Eindtoets primair onderwijs (po).   

Het CvTE rapporteert over de toetsen en examens die gebaseerd zijn op de Wet op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Om die reden is er in deze rapportage een deel gewijd aan de Centrale Eindtoets po 2016. Daarvan berust de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij het CvTE. Over de andere toegelaten eindtoetsen en de resultaten daarop rapporteert het CvTE niet.