Rapportage referentieniveaus 2014-2015

In deze jaarlijkse rapportage doet het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verslag van de definitieve resultaten van 2014-2015 op de centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), de rekentoets voortgezet onderwijs (vo) en de Centrale Eindtoets primair onderwijs (po). Daarnaast worden de voorlopige bevindingen weergegeven van de eerste pilot met een aangepaste rekentoets voor kandidaten met ernstige rekenproblemen zoals dyscalculie (rekenexamen/rekentoets ER).    

In deze rapportage rapporteert het CvTE over de toetsen en examens die gebaseerd zijn op de wet op de referentieniveaus. Om die reden is er in deze rapportage een deel gewijd aan de Centrale Eindtoets po 2015, waarvan de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij het CvTE berust. Over de andere toegelaten eindtoetsen en de resultaten daarop rapporteert het CvTE niet.