Resultaten Bosker tussenrapportage onderzoek naar clustervragen

In het voorjaar van 2014 heeft de commissie Bosker een rapport uitgebracht over de vraag in hoeverre de rekentoetsen / rekenexamens in vorm, inhoud, en organisatie aansluiten bij het referentiekader rekenen. De commissie Bosker kwam met een aantal adviezen en vragen voor nader onderzoek. Deze adviezen zijn integraal door minister en staatssecretaris overgenomen.

De onderzoeksvragen zijn uitgewerkt en beantwoord in onderzoeken die door Cito zijn uitgevoerd. Dit  document is het vierde van de vier deelonderzoeken die zijn gedaan naar:  

  • de verschillen en overeenkomsten tussen de rekentoets en het centraal examen wiskunde (vmbo bb en kb)
  • de mogelijkheden en wenselijkheid van het gebruik van deelscores bij de rekentoetsen/rekenexamens
  • de voor- en nadelen van papieren versus digitale afname van de rekentoets
  • het gebruik van meerdere vragen bij één context (clustervragen tussenrapportage)

Daarnaast is er een literatuuronderzoek gedaan naar verschillende vormen van toetsafname, onder andere papier-digitaal en het wel/niet gebruiken van deelscores.

Het zesde en laatste onderzoek, naar meerdere vragen bij één context, is in de zomer van 2015 afgerond. Het rapport daarvan is in het najaar van 2015 gepubliceerd.