Rapportage referentieniveaus 2011-2012

Dit rapport is een tussenrapportage van het College voor Examens (CvE) inzake de centrale toetsing en examinering van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. De invoering daarvan vond gefaseerd plaats in het primair onderwijs (PO), het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het voortgezet onderwijs (VO)  en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), conform de Wet  referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (in werking getreden  per 1 augustus 2010).  

Deze rapportage beschrijft het verloop van de pilots in de diverse sectoren, tot en met het schooljaar 2011-2012. Daarnaast wordt gerapporteerd over de resultaten zoals die behaald zijn op de pilottoetsen en -examens die tot stand gebracht zijn onder verantwoordelijkheid van het CvE. Afgesloten wordt met een samenvatting en enkele conclusies.