Blogs

[Blog] Over draagvlak gesproken...

Het eerste tijdvak van de centrale examens 2019 zit erop. Correctievoorschriften zijn verspreid en deze weken worden ‘de normen’ vastgesteld. In een betrekkelijk korte periode wordt er door docenten ongelooflijk snel én zorgvuldig gewerkt opdat kandidaten zo spoedig mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Het felbegeerde paspoort naar vervolgstudie of beroepsopleiding ‘in the pocket’. Bekroning van jarenlange schoolgang en op de juiste momenten voldoende kennis en vaardigheden aftappen bij docenten. Het gold dit keer voor zo’n 200.000 kandidaten.

Voor de regievoering op dit immense proces is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in belangrijke mate afhankelijk van duizenden docenten, examinatoren. De kwaliteit van de examens zélf wordt elk jaar ook weer bepaald door de docenten. Docenten bedenken de opgaven, andere docenten zijn betrokken bij de vaststelling. Dankzij het Project Ieders Examen zijn nog weer andere docenten betrokken bij de correctievoorschriften. En ten slotte ontvangen wij ook na de afname feedback van docenten en verschaffen zij de kritische noot tijdens de evaluatie.

Hun vertrouwen in de examens is een voorwaarde voor breed draagvlak in de samenleving, bij vervolgopleidingen en bij werkgevers, bij ouders en bestuurders. En daarmee is het in het directe belang van de kandidaten. Leerlingen gaan met hun diploma de wijde wereld in en moeten onvoorwaardelijk kunnen steunen op het civiel effect daarvan.

Draagvlak creëren

Hoogtepunten zijn ook de jaarlijkse examenbesprekingen van de vakinhoudelijke verenigingen.
Docenten evalueren hun examens en leveren commentaar waarmee wij ons voordeel doen.
Het is anno 2019 echter nog niet zo eenvoudig om in alle geval de juiste vorm te vinden opdat recht gedaan wordt aan zoveel mogelijk inbreng vanuit een bepaald vakgebied. Het lidmaatschap van een vakinhoudelijke vereniging is niet vanzelfsprekend. En digitale snelwegen kennen vele afslagen naar netwerken van vakcollega’s die vrijelijk ontstaan al naargelang de tijdelijke behoefte of interesse in bepaalde onderwerpen.

Voor het CvTE is de verbinding met de beroepsgroep van essentieel belang; die raakt rechtstreeks aan de uitvoering van onze taak. Onvoldoende verbinding en te weinig uitgestoken voelhorens onzerzijds zouden uiteindelijk afbreuk doen aan het draagvlak onder docenten.
Voor hen zijn de examenbesprekingen geen vrijblijvende bezigheid. De resultaten ervan nemen  zij mee in hun overleg met de tweede corrector en die kunnen voor ons belangrijke input vormen bij het opsporen van onduidelijkheden of onvolkomenheden in de opgaven of het correctievoorschrift.
Kortom: ’n relatie die er zeer toe doet.

Het blijvend werken aan draagvlak en het winnen van vertrouwen gaat door. Graag zouden we ieders inbreng een zichtbare plaats willen geven in ons werk. In aanvulling op de al beschikbare overleggen spelen we daarom met de gedachte om een digitaal platform in te richten, waar woord en wederwoord tot de standaard behoren en waar versterking van collectief eigenaarschap van ’al onze examens en toetsen’ kan plaatsvinden. In aanvulling dus op de examenbesprekingen van de vakverenigingen en de besloten fora waar docenten op specifieke examens kunnen reageren.

Dank aan onze partners

Helaas waren dit jaar niet alle schakels van de keten op volle sterkte. Gelukkig wisten docenten en leden van het ondersteunend personeel onder leiding van de examensecretarissen leerlingen zonder veel omhaal te vrijwaren van last die ze mogelijkerwijs zouden ondervinden van ontbrekende bladzijden in opgavenboekjes. Daarmee hebben de scholen zich zonder uitzondering sterke schakels in de keten getoond.
Wat voor de kwaliteit van de examens geldt, blijkt dus ook op te gaan voor de logistieke ondersteuning: mét draagvlak onder scholen een vlekkeloze afname! Docenten en alle andere betrokkenen op alle 1200 scholen: onze partners. Hulde en dank!

Pieter Hendrikse

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.