Plaatsvervangend collegelid mbo gezocht

Wij zijn op zoek naar een plaatsvervangend collegelid uit de sector middelbaar beroepsonderwijs. De startdatum van deze functie is 1 januari 2023.

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs en in het mbo, de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs (po) en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2).

Het College zoekt een plaatsvervangend lid uit de sector middelbaar beroepsonderwijs.

Profiel

Ervaring

Als nieuw collegelid bent u actief werkzaam in het Nederlandse onderwijs en heeft u naast aantoonbare affiniteit met een onderwijssector ervaring in een leidinggevende en/of bestuurlijke positie. U bent goed bekend met en heeft een brede blik op het onderwijsstelsel.

Kwaliteiten

Als nieuw lid bent u deskundig, onafhankelijk en integer, politiek sensitief en gericht op samenwerking. U heeft oog voor kwaliteit en beschikt over academisch werk- en denkniveau.

Vergoedingen

De leden van het College ontvangen een vacatievergoeding voor de vergaderingen waaraan zij deelnemen en een reiskostenvergoeding.
 

Over het College

Het College is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) zoals beschreven in de Wet College voor toetsen en examens. Het College legt verantwoording af aan de minister en is verantwoordelijk voor:

  •  de centrale examens en de Staatsexamens in het voortgezet onderwijs;
  • de centrale examens Nederlands en Engels in het middelbaar beroepsonderwijs;
  • de Centrale Eindtoets in het basisonderwijs;
  • de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2).

Het College bestaat uit een voorzitter, zes leden en zes plaatsvervangende leden die waarborgen dat het College zoveel mogelijk in volledige samenstelling bijeenkomt. Alle leden zijn onafhankelijke deskundigen, afkomstig uit het veld dat zij vertegenwoordigen. Zij doen hun werk op persoonlijke titel.

Missie en taken

Het CvTE streeft naar kwalitatief hoogwaardige centrale toetsing en examinering die een optimaal maatschappelijk draagvlak, ofwel vertrouwen, genieten. Het CvTE baseert zijn streven op zijn wettelijke taak en zijn stellige overtuiging van het maatschappelijk belang van centrale toetsen en examens. Alle activiteiten van het CvTE zijn dan ook gericht op maximale betrokkenheid van en samenwerking met belanghebbenden. Het College heeft zijn voornaamste beleidsspeerpunten vervat in meerjarig beleid voor de periode 2019-2024.

Het College vergadert zo’n zes keer per jaar en stelt dan onder andere wettelijke regelingen, de begroting, het werkprogramma en het jaarverslag vast.

Het Bureau

Het College wordt ondersteund door een bureau, dat de besluiten en adviezen voor het College voorbereidt. Het bureau van het CvTE huist aan de Muntstraat in het centrum van Utrecht, waar doorgaans ook de vergaderingen van het College plaatsvinden. Voor meer informatie over de bureau-organisatie, zie  www.cvte.nl.
 

Meer informatie en solliciteren

Meer informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de heer drs. J.H. (John) van der Vegt MPM, voorzitter van het College, of bij de heer dr. M. (Marc) Spierings, secretaris-directeur. Een telefonische afspraak kunt u maken via het directiesecretariaat van het bureau: (030) 28 40 700.

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie per mail vóór 1 december 2022 richten aan: sollicitatie@cvte.nl, t.a.v. dr. Marc Spierings, onder vermelding van de vacature waarnaar u solliciteert. Gesprekken vinden plaats in week 49 t/m 50 van 2022.

Deze procedure leidt tot een keuze door het College. De verkozen kandidaat wordt voorgedragen aan de minister voor primair en voortgezet onderwijs, die besluit over de benoeming.