Coronavirus en de centrale toetsen en examens in 2020-2021

Het coronavirus heeft ook dit schooljaar grote impact op het onderwijs. Alles is erop gericht om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin voor ons leidend. Zie daarvoor de informatie op Rijksoverheid.nl. Hieronder vindt u – op hoofdlijnen - de actuele informatie over de centrale toetsen en examens die wij vanuit het College voor Toetsen en Examens aanbieden. Voor sectorspecifieke informatie verwijzen we naar de websites Examenblad.nlExamenbladmbo.nl en Centraleeindtoetspo.nl

Centrale examens in het voortgezet onderwijs

Minister Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft voor dit schooljaar 2020 – 2021 een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van de centrale examens in het voorgezet onderwijs.

Kamerbrief 12 februari 2021

In de Kamerbrief van 12 februari 2021 heeft de minister een extra aanvullende maatregel over het eindexamen 2021 bekendgemaakt om tegemoet te komen aan de bijzondere situatie van dit schooljaar. De nieuwe maatregel komt bovenop de maatregelen zoals bekendgemaakt in de Kamerbrieven van 20 november en 16 december 2020 en geldt voor zowel het regulier voortgezet onderwijs, vavo en de Staatsexamens vo. 

Aanvullende extra maatregel eindexamen 2021

  • Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van één vak (geen kernvak), buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gehouden.
    Het volledige eindexamen moet wel zijn afgelegd voordat gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid.  

Eerder bekendgemaakte maatregelen afname centrale examens 2021

  • Leerlingen krijgen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak, om de voorbereidingstijd voor het centraal examen te vergroten;
  • Het tweede tijdvak is uitgerbeid van vier naar tien afnamedagen;
  • Er is een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling mag van twee vakken het centraal examen herkansen;
  • Er is een herkansingstijdvak begin juli (een derde tijdvak van vier dagen) op de scholen voor de afronding van het eindexamen.

Kijk voor meer informatie en het servicedocument bij deze Kamerbrief op Examenblad.nl

Kamerbrief 16 december 2020

In de Kamerbrief van 16 december 2020 geeft de minister scholen, docenten en leerlingen duidelijkheid over het eindexamen in het voortgezet onderwijs in 2021. Deze brief gaat ook over noodzakelijke aanpassingen aan de wijze van normering dit schooljaar. 

Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht op Examenblad.nl. Daar wordt ook verwezen naar het bijbehorende servicedocument. 

Kamerbrief 20 november 2020

Met zijn Kamerbrief van 20 november 2020 bericht de minister dat de cspe’s dit schooljaar alleen als schoolexamen kunnen worden afgenomen. 

Nadere informatie over de examinering van het beroepsgerichte profielvak staat in de Handreiking examinering van het beroepsgerichte profielvak schooljaar 2020-2021.

Kamerbrief 31 augustus 2020

In de Kamerbrief over de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 op 31 augustus 2020 maakte minister Slob al eerder maatregelen bekend. In het bijbehorende Servicedocument funderend onderwijs coronavirus is te lezen dat:

  • de termijn voor het aanleveren van schoolexamencijfers wordt verlengd;
  • de afnameperiode van de flexibele digitale centrale examens vmbo bb en kb is verlengd tot uiterlijk 23 juli; en
  • de afnameperiode van de cspe’s in het vmbo is verlengd tot en met 23 juli 2021. [N.B. Lees voor de nieuwe maatregelen ten aanzien van de cspe’s de Kamerbrief van november 2020].

Normering 2021

We kunnen dit jaar de centrale examens niet normeren zoals anders. We hanteren een aanpak die daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Daarmee zorgen we ervoor dat de normering ook dit jaar recht doet aan de prestaties van leerlingen.

Meer informatie over de aangepaste normering voor 2021 vindt u in het nieuwsbericht Normering 2021 op Examenblad. Daar vindt u ook de animatie en ons online webinar over de normering 2021. 

Vragen

Heeft u vragen over de eindexamens in het voortgezet onderwijs? Dan kunt u contact opnemen met het Examenloket.

Denkmee.cvte.nl

Dit examenjaar vraagt extra inspanningen van scholen, docenten, examensecretarissen en leerlingen. Daar zijn we ons als CvTE zeer van bewust. Loopt u tegen dingen aan, en wilt u die delen met collega's of heeft u goede ervaringen door hoe uw school het aanpakt? Deel uw mening of ervaring op ons online discussieplatform Denkmee.cvte.nl

Centrale Eindtoets po

De inzet van het ministerie van OCW is dat de eindtoets in groep 8 van het po in 2020-2021 doorgaat. Dat geldt dus ook voor de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens.Met alle eindtoetsaanbieders is afgesproken dat dit schooljaar in de normering rekening wordt gehouden met opgelopen achterstanden als gevolg van de scholensluiting vorig jaar en dit jaar. Leerlingen krijgen daarmee een toetsadvies dat past bij hun potentie in het vervolgonderwijs. Zodra er meer bekend is over de manier waarop de normering voor de Centrale Eindtoets wordt aangepast, publiceren wij dit via centraleeindtoetspo.nl

Naast het toetsadvies geeft de eindtoets ook inzicht in de beheersing van de referentieniveaus taal en rekenen. Via de referentieniveaus krijgen scholen inzicht in waar leerlingen op dat moment staan.

Voor meer informatie over eindtoetsing in 2021: lesopafstand.nl

Voor meer informatie over de Centrale Eindtoets: centraleeindtoetspo.nl

Centrale examens in het mbo

De centrale examens Nederlands en Engels in het mbo gaan door volgens de geplande afnameperiodes.

Wel zijn in het studiejaar 2020-2021 de beschikbare weken voor afname in periode 1 uitgebreid om de beperkingen ten gevolge van de maatregelen rondom de coronacrisis te compenseren.

Zie (ook): examenbladmbo.nl

Staatsexamens Nederlands als tweede taal

De Staatsexamens Nt2 gaan komend jaar (2020-2021) door volgens een aangepaste planning. Voorlopig is de capaciteit per examen beperkt als gevolg van de coronamaatregelen en zijn er rondom de afname (hygiëne)maatregelen genomen.

Zie voor meer informatie de website van DUO > Staatsexamens Nt2

Zie ook: Vragen naar aanleiding van het coronavirus