Coronavirus en de centrale toetsen en examens in 2020-2021

Het coronavirus heeft ook dit schooljaar grote impact op het onderwijs. Alles is erop gericht om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin voor ons leidend. Zie daarvoor de informatie op Rijksoverheid.nl. Hieronder vindt u – op hoofdlijnen - de actuele informatie over de centrale toetsen en examens die wij vanuit het College voor Toetsen en Examens aanbieden. Voor sectorspecifieke informatie verwijzen we naar de websites Examenblad.nlExamenbladmbo.nl en Centraleeindtoetspo.nl

Centrale examens in het voortgezet onderwijs

Minister Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft voor dit schooljaar 2020 – 2021 een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van de centrale examens in het voorgezet onderwijs.

Kamerbrief 12 februari 2021

In de Kamerbrief van 12 februari 2021 en de nieuwe versie van het servicedocument heeft de minister een extra aanvullende maatregel over het eindexamen 2021 bekendgemaakt om tegemoet te komen aan de bijzondere situatie van dit schooljaar. De nieuwe maatregel komt bovenop de maatregelen zoals bekendgemaakt in de Kamerbrieven van 20 november en 16 december 2020 en geldt voor zowel het regulier voortgezet onderwijs, vavo en de Staatsexamens vo. Op 16 maart is het servicedocument geactualiseerd. Hierin is aanvullende informatie opgenomen over zaken waarover mogelijk vragen leven.

Kamerbrief Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

Servicedocument eindexamen 2021

Aanvullende extra maatregel eindexamen 2021

  • Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van één vak (geen kernvak), buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gehouden.
    Het volledige eindexamen moet wel zijn afgelegd voordat gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid.  

Eerder bekendgemaakte maatregelen afname centrale examens 2021

  • Leerlingen krijgen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak, om de voorbereidingstijd voor het centraal examen te vergroten;
  • Het tweede tijdvak is uitgerbeid van vier naar tien afnamedagen;
  • Er is een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling mag van twee vakken het centraal examen herkansen;
  • Er is een herkansingstijdvak begin juli (een derde tijdvak van vier dagen) op de scholen voor de afronding van het eindexamen.

Kijk voor meer informatie en het servicedocument bij deze Kamerbrief op Examenblad.nl

Kamerbrief 16 december 2020

In de Kamerbrief van 16 december 2020 geeft de minister scholen, docenten en leerlingen duidelijkheid over het eindexamen in het voortgezet onderwijs in 2021. Deze brief gaat ook over noodzakelijke aanpassingen aan de wijze van normering dit schooljaar. 

Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht op Examenblad.nl. Daar wordt ook verwezen naar het bijbehorende servicedocument. 

Kamerbrief 20 november 2020

Met zijn Kamerbrief van 20 november 2020 bericht de minister dat de cspe’s dit schooljaar alleen als schoolexamen kunnen worden afgenomen. 

Nadere informatie over de examinering van het beroepsgerichte profielvak staat in de Handreiking examinering van het beroepsgerichte profielvak schooljaar 2020-2021.

Kamerbrief 31 augustus 2020

In de Kamerbrief over de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 op 31 augustus 2020 maakte minister Slob al eerder maatregelen bekend. In het bijbehorende Servicedocument funderend onderwijs coronavirus is te lezen dat:

  • de termijn voor het aanleveren van schoolexamencijfers wordt verlengd;
  • de afnameperiode van de flexibele digitale centrale examens vmbo bb en kb is verlengd tot uiterlijk 23 juli; en
  • de afnameperiode van de cspe’s in het vmbo is verlengd tot en met 23 juli 2021. [N.B. Lees voor de nieuwe maatregelen ten aanzien van de cspe’s de Kamerbrief van november 2020].

Normering 2021

We kunnen dit jaar de centrale examens niet normeren zoals anders. We hanteren een aanpak die daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Daarmee zorgen we ervoor dat de normering ook dit jaar recht doet aan de prestaties van leerlingen.

Meer informatie over de aangepaste normering voor 2021 vindt u in het nieuwsbericht Normering 2021 op Examenblad. Daar vindt u ook de animatie en ons online webinar over de normering 2021. 

Vragen

Heeft u vragen over de eindexamens in het voortgezet onderwijs? Dan kunt u contact opnemen met het Examenloket.

Denkmee.cvte.nl

Dit examenjaar vraagt extra inspanningen van scholen, docenten, examensecretarissen en leerlingen. Daar zijn we ons als CvTE zeer van bewust. Loopt u tegen dingen aan, en wilt u die delen met collega's of heeft u goede ervaringen door hoe uw school het aanpakt? Deel uw mening of ervaring op ons online discussieplatform Denkmee.cvte.nl

Centrale Eindtoets po

De Centrale Eindtoets gaat door. De afname start op maandag 19 april. Met alle eindtoetsaanbieders is afgesproken dat dit schooljaar in de normering rekening wordt gehouden met opgelopen achterstanden als gevolg van de scholensluiting vorig jaar en dit jaar. Leerlingen krijgen daarmee een toetsadvies dat past bij hun potentie in het vervolgonderwijs. Zodra er meer bekend is over de manier waarop de normering voor de Centrale Eindtoets eventueel wordt aangepast, publiceren wij dit via centraleeindtoetspo.nl

Als de Centrale Eindtoets door corona-omstandigheden niet kan worden afgenomen doordat bijvoorbeeld de klas in quarantaine zit, of er geen toezicht geregeld kan worden vanwege zieke docenten, dan kan de school contact opnemen met de helpdesk. We zoeken dan samen naar de beste oplossing.

Een leerling die tijdens de afnamedagen ziek is, of vanwege quarantaine niet naar school mag, kan de Centrale Eindtoets afnemen in de inhaalperiode. Deze inhaalperiode loopt van maandag 26 april t/m vrijdag 30 april en van maandag 10 mei t/m vrijdag 14 mei. De leerling maakt dan de digitale adaptieve Centrale Eindtoets als inhaaltoets. Als het niet lukt om de toets in de inhaalperiode te plannen, kan de school ook contact opnemen met de helpdesk.

Naast het toetsadvies geeft de eindtoets ook inzicht in de beheersing van de referentieniveaus taal en rekenen. Via de referentieniveaus krijgen scholen inzicht in waar leerlingen op dat moment staan.

Voor meer informatie over eindtoetsing in 2021: lesopafstand.nl

Voor meer informatie over de Centrale Eindtoets: centraleeindtoetspo.nl

Centrale examens in het mbo

De centrale examens Nederlands en Engels in het mbo gaan door volgens de geplande afnameperiodes.

Wel zijn in het studiejaar 2020-2021 de beschikbare weken voor afname in alle periodes uitgebreid om de beperkingen ten gevolge van de maatregelen rondom de coronacrisis te compenseren.

Zie (ook): examenbladmbo.nl

Staatsexamens Nederlands als tweede taal

Kamerbrief 12 maart 2021

In de Kamerbrief van 12 maart 2021 vragen minister Koolmees en minister van Engelshoven aan DUO en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) om de afnames van de inburgeringsexamens respectievelijk de Staatsexamens Nt2 te hervatten in de week van 15 maart aanstaande. Dit wordt gedaan zodat inburgeringsplichtigen die klaar zijn voor hun examen het geleerde niet verder verliezen en er voorkomen wordt dat de wachttijden nog verder oplopen. Er wordt hiermee aangesloten bij het reguliere onderwijs waarin het al langer is toegestaan om voor het afleggen van toetsen en examens naar school te gaan.

Zie voor meer informatie de website van DUO > Staatsexamens Nt2

Zie ook: Vragen naar aanleiding van het coronavirus