Het CvTE besluit tot uitstel afnames Staatsexamens Nt2

Het CvTE heeft besloten de afname van alle Staatsexamens Nt2 van programma I en II van de Staatsexamens Nt2 op te schorten met ingang van woensdag 14 november 2018.

Op 16 oktober 2018 nam het CvTE het besluit om de Staatsexamens Nt2 Schrijven programma I op te schorten. Nieuwe informatie heeft ertoe geleid dat het CvTE nu álle afnames van de Staatsexamens Nt2 in 2018 stopt. Aanleiding tot dit besluit is dat het CvTE een nieuw signaal heeft ontvangen dat beschrijvingen van opgaven gedeeld worden.

Na onderzoek is gebleken dat beschrijvingen van álle Staatexamens Nt2 circuleren op besloten netwerken op sociale media. Kandidaten die over deze voorkennis beschikken kunnen daarvan een belangrijk voordeel ondervinden ten opzichte van kandidaten die deze voorkennis niet hebben.

Kamerbrief Staatsexamens Nt2

Hoewel we niet kunnen achterhalen hoeveel kandidaten daadwerkelijk van deze voorkennis hebben geprofiteerd, doet deze nieuwe informatie afbreuk aan de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de Staatsexamens Nt2 en daarmee aan de waarde van het Diploma Staatsexamens Nt2. Het CvTE heeft daarom besloten alle Staatexamens Nt2 met ingang van woensdag 14 november te stoppen. Op maandag 12 november heeft minister van Engelshoven de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

> Kamerbrief Staatsexamens Nt2

Informatie voor kandidaten

Kandidaten die tot aan het einde van 2018 examens van het Staatsexamen Nt2 zouden afleggen, worden over dit besluit geïnformeerd door DUO. Daar kunnen zij ook met vragen terecht. DUO informeert de kandidaten in december 2018 over de manier waarop de examenafnames in 2019 georganiseerd worden.

Staatsexamens Nt2 in de toekomst

Duidelijk is dat het huidige systeem van wekelijkse afnames van de Staatsexamens Nt2 niet meer houdbaar is. Daarom werkt het CvTE momenteel aan een voorstel voor een nieuw, toekomstbestendig examensysteem dat nu en in de toekomst voldoet aan de betrouwbaarheidseisen. Het alternatieve voorstel zal uitgaan van unieke examens op een beperkt aantal afnamemomenten gecombineerd met een uitbreiding van de capaciteit om het grotere aantal kandidaten te kunnen faciliteren. Op deze manier verwacht het CvTE een beveiligde digitale afname te kunnen garanderen voor een grote groep kandidaten die op hetzelfde moment hetzelfde unieke examen aflegt. Helaas kunnen we nog niet zeggen wanneer de eerste nieuwe afnames voor de Staatsexamens Nt2 in 2019 gepland kunnen worden.

We betreuren de situatie die nu is ontstaan zeer. Vooral voor alle kandidaten die te goeder trouw waren en in 2018 graag nog hun diploma Staatsexamen Nt2 wilden behalen. We zien echter geen andere oplossing nu duidelijk is geworden dat de betrouwbaarheid van de afnames van de Staatsexamens Nt2 en daarmee het diploma in het geding is. 

Heeft u vragen?

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van het CvTE, Mirjam Kapelle, via 030 28 40 700/06 20 45 47 45 of woordvoering@cvte.nl. Kandidaten die komende weken een of meerdere Staatsexamens Nt2 zouden doen, en die naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, kunnen terecht bij medewerkers van DUO, via nt2@duo.nl.

Kijk voor meer informatie op de website over de Staatsexamens Nt2.