Rekentoets telt niet meer mee voor vwo

Vandaag is bekend gemaakt dat het cijfer voor de rekentoets niet meer meetelt voor het behalen van een vwo-diploma.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob geeft in een brief aan: ‘Op dit moment telt de rekentoets alleen mee in het vwo voor het behalen van het diploma. Dat zorgt voor een ongelijke situatie ten opzichte van andere schoolsoorten. Mijn eerste stap is om het cijfer op de rekentoets óók in het vwo niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma. Vervolgens wil ik, samen met leraren en andere experts, ervoor zorgen dat rekenen een integraal onderdeel van het curriculum uitmaakt.’

Situatie schooljaar 2017-2018

Voor alle vwo-eindexamenkandidaten gaan de volgende regels gelden:

  • De rekentoets wordt afgenomen maar het cijfer telt niet meer mee voor het behalen van het diploma;
  • Ook telt het cijfer op de rekentoets niet meer mee voor het judicium cum laude, tenzij het cijfer positief begunstigend is voor het behalen hiervan. Leerlingen kunnen in dat geval het cijfer alsnog betrekken bij de bepaling van het judicium cum laude. Deze mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar;
  • Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst;
  • Het aantal mogelijkheden om de rekentoets af te nemen blijft gelijk. De extra afname dag, met versnelde normering, komt te vervallen.

Voor leerlingen in de overige schoolsoorten (havo en vmbo) verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie. Ook voor studenten in het mbo blijft de huidige situatie gehandhaafd.

De procedure om de regelgeving te wijzigen is in gang gezet. Verwacht wordt dat deze wijziging ingaat per 1 april 2018. Scholen en leerlingen worden daarover te zijner tijd geïnformeerd.

Arie Slob: ‘Rekenen is en blijft belangrijk voor leerlingen om goed te functioneren in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Ik streef ernaar rekenen een duurzame plek te geven in het curriculum en de uitslagbepaling. Dit ga ik gefaseerd, en in nauwe samenwerking met belanghebbenden, doen. De kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgebouwd rond rekenonderwijs is daarbij een belangrijk uitgangspunt.’

Heeft u vragen?

Voor vragen over de geldende regelgeving van de rekentoets in het voortgezet onderwijs kunt u onder andere terecht bij het Steunpunt taal en rekenen info@steunpuntvo.nl en het Examenloket examenloket@duo.nl.

Meer weten?

> Rijksoverheid.nl: Brief aan de Kamer over de rekentoets (15 dec 2017)

> Examenblad.nl: Rekentoets telt niet meer mee voor vwo-diploma

> Wilt u weten hoe de huidige rekentoets eruit ziet, kijk dan in de oefenomgeving > VO toetsen en examens > Rekenen