Gesprekken centrale examens Nederlands

Op 10 november 2016 nam het CvTE deel aan een rondetafelgesprek georganiseerd door de Vaste Kamercommissie van OCW over de examinering van het vak Nederlands. In dit bericht informeren we u over de uitkomst van de gesprekken die sindsdien hebben plaatsgevonden.

Na het rondetafelgesprek op 10 november vorig jaar heeft het CvTE samen met Cito en SLO het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de actiegroep Nederlands Nu! en het sectiebestuur Nederlands van de vereniging Levende Talen over de wensen en ideeën voor het eindexamen Nederlands. Dit heeft geleid tot de instelling van een Commissie eindexamen Nederlands bestaande uit leden van Levende Talen en leden van Nederlands Nu!.

De Commissie eindexamen Nederlands heeft ondersteund door SLO (procesmanagement) en het CvTE (financieel) een enquête ontwikkeld die is afgenomen onder docenten Nederlands. Doel van de enquête was: meer zicht krijgen op de wensen die er zijn voor schrijfvaardigheid en leesvaardigheid. Als vervolgstap op deze raadpleging zou de Commissie eindexamen Nederlands een actieplan opstellen met daarin een advies dat aan de Tweede Kamer kon worden aangeboden als antwoord op het rondetafelgesprek van 10 november 2016.

Advies aan Curriculum.nu

Met de komst van Curriculum.nu, een vervolg op het visietraject Onderwijs2032, is de vorm van deze vervolgstap in overleg met SLO, Cito, Levende Talen, Nederlands Nu! en het CvTE aangepast. De Commissie eindexamen Nederlands biedt de uitkomst van haar werk nu aan als advies aan Curriculum.nu. Dat advies zal voor half april 2018 worden aangeboden. Dat is voor aanvang van de centrale examens 2018 en midden in de periode waarin Curriculum.nu start met de ontwikkelsessies per vak met de schoolteams die zich voor Curriculum.nu hebben aangemeld.

Nederlands vmbo

Voor het examen Nederlands in het vmbo is het CvTE samen met SLO en Cito de mogelijkheid aan het onderzoeken om de syllabus en de examinering voor Nederlands op één punt aan te passen, namelijk op het onderdeel samenvatten. De bedoeling is om de geleide samenvattingsopdracht die nu onderdeel uitmaakt van de papieren centrale examens Nederlands vmbo kb en gl/tl te vervangen door andersoortige opgaven waarmee het onderdeel samenvatten getoetst gaat worden. Als dat het geval wordt, worden er in de syllabus voorbeeldopgaven opgenomen die duidelijk maken hoe het onderdeel samenvatten in de toekomst getoetst wordt. Het onderdeel samenvatten zal dan ook in de flexibele digitale centrale examens Nederlands voor vmbo kb ingevoerd worden.