Het CvTE neemt afscheid van de DTT

Op donderdag 12 oktober vond de slotconferentie over de DTT plaats, bedoeld als afsluiting van de driejarige pilot diagnostische tussentijdse toets (DTT) en bedoeld als vooruitblik op hoe de opbrengsten van de DTT worden voortgezet door marktpartijen.

‘Deelname aan DTT heeft onze belangstelling voor formatief evalueren gewekt. Deelname aan de pilot DTT heeft het nut daarvan voor formatief evalueren versterkt binnen de school.’

Aan de driejarige pilot DTT hebben meer dan 230 scholen deelgenomen. Het eerste deel van de conferentie stond dan ook in het teken van de opbrengsten van de pilot: betrokkenen deelden hun ervaringen met de DTT en met het gebruiken van formatief evalueren in de klas. Zo presenteerde Judith  Gulikers van de Wageningen Universiteit haar onderzoek naar effectieve formatieve toetspraktijken; wat doen docenten concreet in de klas en wat werkt als zij formatief evalueren toepassen?

In het tweede deel van de conferentie werd gereflecteerd op formatief evalueren en de DTT. Daarbij stond ook de toekomst centraal: hoe wordt voortgebouwd op de ontwikkeling van de DTT en wat is de toekomst van formatief evalueren? Dedact en A-Vision, in samenwerking met de Universiteit Maastricht, presenteerden de plannen die zij hebben voor 2018 en verder. 

‘De DTT draagt positief bij aan eigenaarschap. Wanneer er in het eerste jaar van de bovenbouw iets stokt, kun je de rapportages er nog eens bij pakken.’ 

Driejarige pilot

De DTT is gestart vanuit de wens om docenten/scholen aan het eind van de onderbouw van het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij het op maat maken van hun onderwijs.

In 2014 kondigde de Staatssecretaris in zijn brief ‘ Nut en waarde van toetsing in het funderend onderwijs’  aan om de DTT samen met vo-scholen in een pilot te laten ontwikkelen. In deze drie-jarige pilot konden leraren en scholen ervaring opdoen met het gebruik van de toets in hun eigen praktijk: “Het is een instrument dat voor alle scholen, van zwak presterend tot excellent, een handvat kan bieden voor verbetering van het onderwijs en voor meer maatwerk aan leerlingen. De uitslagrapportages van de diagnostische tussentijdse toets bieden aanknopingspunten voor gesprekken in lerarenteams over het geboden onderwijs en het nog beter aansluiten bij leerlingbehoeften om de gestelde doelen te realiseren.”

De diagnostische tussentijdse toets is daarmee een methode-onafhankelijke toets die inzichtelijk maakt waar leerlingen staan op het gebied van Nederlands, Engels, en wiskunde en waar zij zich nog kunnen verbeteren.

In de loop van 2016 is definitief besloten dat de DTT niet verplicht wordt en derhalve geen taak meer is voor de overheid. Er is daarom bekeken hoe de DTT-kennis na afronding van de pilot beschikbaar kon worden gesteld voor (markt)partijen. Die overdracht is nu grotendeels afgerond. Hiermee is continuïteit geborgd voor de scholen die door willen met een diagnostische tussentijdse toets.

‘Prettig dat er voor de leerlingen niet veel van afhangt, maar dat het wel veel oplevert.’

DTT naar de markt

Er is afgelopen jaar onderzocht welke marktpartijen met de opgebouwde expertise verder zouden willen gaan. Na verschillende informatierondes [zie actueel Pilotdtt.nl] aan marktpartijen zijn daar Dedact en A-Vision, in samenwerking met de Universiteit Maastricht, uitgekomen. Scholen kunnen er dan zelf voor kiezen de DTT in haar nieuwe vorm in te zetten in het kader van formatief evalueren op school.

Jacob Raap, sectormanager van het CvTE: “Ik kijk terug op een  periode waarin velen met passie meegewerkt hebben om de DTT mogelijk te maken. Docenten van vo-scholen, medewerkers van Cito, SLO en CvTE hebben hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen dat er nu een inhoudelijke hele goede toets ligt. Daar ben ik trots op. Ook vind ik het heel belangrijk dat de toets voortgezet en verder ontwikkeld wordt door Dedact en A-Vision. Ik wens ze daarbij veel succes!” 

‘De DTT wordt door scholen geprezen als een methode-onafhankelijk instrument.’

Over de DTT

De diagnostische tussentijdse toets (DTT) is een toets om van te leren. Het is één van de instrumenten in formatieve evaluatie. Leerlingen maken de DTT aan het eind van de onderbouw in het voortgezet onderwijs. De DTT laat zien wat leerlingen nodig hebben om vooruit te gaan in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.