Meer aandacht voor het vmbo!

Vandaag, 14 juni 2017, weten ruim 200.000 leerlingen die eindexamen hebben gedaan of ze hun diploma hebben gehaald. Het CvTE kijkt terug op de examenperiode en werpt alvast een blik vooruit.

Meer dan de helft van de leerlingen heeft een vmbo-leerweg bewandeld. Afgelopen examenperiode heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) meer aandacht gevraagd voor centrale examinering in het vmbo; over de praktijkexamens en de flexibele, digitale examens.

Voorzitter van het CvTE Pieter Hendrikse: “De centraal examenperiode is voor de vmbo leerlingen (basis en kader) al begonnen op 3 april. Ten onrechte is daar nauwelijks aandacht voor. Volgend jaar luiden we de centraal examenperiode publicitair al begin april in. Want ook het vmbo is van belang, en wel voor iedereen in Nederland. Zonder monteurs, verzorgenden, bakkers en tuinders wordt ons dagelijkse leven danig ontregeld. Het is van grote maatschappelijke betekenis dat daar nog meer aandacht voor komt. Deze vmbo-leerlingen dienen ook publicitair in beeld te komen bij het eindexamen. Want of je nu examen doet in een gymzaal of in een kas, bakkerij of computerlokaal, alle vormen van examen zijn van belang en doen ertoe!”

Flexibele, digitale centrale examens vmbo

Van de vmbo bb- en kb-scholen kiest ruim 90% voor flexibele, digitale centrale examens. Hendrikse pleit ervoor om deze flexibele, digitale centrale examens in het vmbo en de papieren centrale examens in het havo en vwo, veel meer dan tot nu toe gebeurt, op hun eigen kwaliteiten te beoordelen: “Het zijn verschillende examensystemen die hun voor- en nadelen hebben. De digitale examens maken flexibilisering en meer maatwerk voor leerlingen mogelijk. Dat past goed bij de vmbo-leerlingen en het onderwijs dat scholen hen willen bieden. Het wordt tijd dat de overheid zich onomwonden uitspreekt over de wenselijke ontwikkeling rondom digitaal examineren.”

Experimenten havo/vwo

Het CvTE heeft afgelopen jaar de dialoog over de kwaliteit van de examens en de betrokkenheid van docenten bij het examenproces geïntensiveerd. Dat heeft geleid tot een aantal experimenten. Ruim 300 docenten hebben zich bij het CvTE gemeld. Een aantal hiervan heeft voor wiskunde havo en scheikunde vwo gewerkt aan het verbeteren van het correctievoorschrift voorafgaand aan de afname en voor Nederlands vwo na de afname met behulp van het gemaakte werk van de leerlingen.

De opbrengsten van deze experimenten worden verzameld en in het najaar gepubliceerd.

En verder

Er zijn 33 aanvullingen op het correctievoorschrift gepubliceerd. Dat zijn er 3 meer dan vorig jaar.

Over het centraal examen Nederlands vwo was consternatie over met name de lengte van het examen. Uit de analyse van de resultaten is gebleken dat dit examen inderdaad te lang was. Daar is rekening mee gehouden in de N-term.