Vaste Kamercommissie OCW op bezoek bij het CvTE

Op maandag 10 oktober 2016 was de vaste kamercommissie Onderwijs op werkbezoek bij het CvTE.

‘Jullie werk verdient het om kritisch gevolgd te worden’

‘Ooit zei iemand tegen me: de onderwijspolitiek kent drie relevante organisaties ter advisering en uitvoering van het landelijk beleid: de Onderwijsraad, de Onderwijsinspectie en het College voor Toetsen en Examens (CvTE). U bent vandaag te gast bij de laatstgenoemde. Belangrijke onderwerpen passeren vanmiddag de revue. Van grote betekenis voor leerlingen, docenten en andere belanghebbenden’. Met die woorden opende voorzitter Pieter Hendrikse het huis van het CvTE voor de Kamerleden van de commissie Onderwijs. Kamerleden waren vrij om rond te lopen, in gesprek te gaan met medewerkers en collegeleden en die hun vragen te stellen over actuele onderwerpen als communicatie met docenten, digitalisering van examens, openbaarmaking van opgaven en de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan.

De docent staat centraal

‘Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie in contact komen met docenten die jullie nog niet weten te vinden?’ De verbinding met het veld is voor het CvTE een centraal punt. Het gesprek met de Kamerleden ging over hoe het CvTE de docent naar zich toehaalt en hoe we naar docenten toegaan. En hoe we – met het oog op de toekomst – meer de verbinding met het veld zoeken én zichtbaar maken. Ook werd duidelijk dat het goed zou zijn als Kamerleden het CvTE meer zouden weten te vinden als het gaat om vragen en kritiek van docenten. Ook de normering van de examens kon op veel belangstelling rekenen. Kamerleden waren benieuwd naar de input van docenten en leerlingen tijdens het proces van de normering.

Digitale examens

Het gesprek ging verder over openbaarheid en transparantie van de digitale examens in het vmbo. Kamerleden konden hun overwegingen hierover uitspreken en waren het erover eens dat openbaarheid en transparantie een goede zaak zijn. Het werd echter ook duidelijk dat het vanwege de constructie en validiteit van de toetsen niet altijd mogelijk is om opgaven meteen vrij te geven. Er moet een goede middenweg gevonden worden tussen transparantie aan de ene kant en de zekerheid van goede en valide toetsen aan de andere kant.

Digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Tekenend voor de impact van eindtoetsen was het feit dat Kamerleden zich nog precies konden herinneren wanneer ze zelf hun eindtoets hadden gedaan. Lange tijd heeft de eindtoets zich gestaag ontwikkeld. Met de komst van de digitale Centrale Eindtoets in 2018 vinden er grote veranderingen plaats. De digitale Centrale Eindtoets krijgt vorm door gesprekken met het veld. Dit vraagt ook om een cultuurverandering in hoe scholen omgaan met toetsen. De Kamerleden waren erg geïnteresseerd in deze ontwikkelingen rondom de Centrale Eindtoets.

Maatwerk bij examinering vso

De Kamerleden kregen inzicht in hoe het systeem van de staatsexamens eruitziet, en welke kansen en mogelijkheden de staatsexamens bieden voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Er zijn zowel grote verschillen als overeenkomsten tussen reguliere centrale examens en de staatsexamens. Wat vooral naar voren kwam is de mogelijkheid tot maatwerk in de staatsexamens en het belang van die ervaring ook voor de centrale examens in het vo.

Waardering voor openheid

De Kamerleden gaven aan waardering te hebben voor de manier waarop het CvTE openheid betracht en in discussie gaat met degenen die kritiek hebben op het werk van het CvTE. ‘Het is goed dat het CvTE stappen onderneemt om meer rechtstreeks met docenten in contact te zijn, want het is belangrijk dat mensen in het onderwijs een directe en betrokken houding hebben naar de centrale examens. De transparante houding van het CvTE die tijdens dit werkbezoek is getoond, draagt bij aan meer inzicht en begrip. Jullie werk verdient het om kritisch gevolgd te worden. Zonder wrijving geen glans’, aldus de Kamerleden.