Handreiking examinering anderstalige migranten in het mbo

Met het oog op het vaststellen van het niveau Nederlands bij anderstaligen die geen Nederlands vo-diploma hebben, is een handreiking verschenen. Deze handreiking kan worden gebruikt door mbo-instellingen bij de inrichting van de instellingsexamens voor het generieke examenonderdeel Nederlandse taal.

De Handreiking examinering anderstaligen in het mbo en de Doorstroomprofielen anderstaligen in het mbo vindt u op de website van de staatexamens Nt2.