Ontwikkelingen Nederlands havo/vwo 2014 en 2015

Centrale examens Nederlands havo en vwo 2014 en 2015

Op grond van de invoering van de referentieniveaus taal 2F, 3F en 4F heeft het College voor Examens (CvE) de syllabi Nederlands VO vanaf 2014 herzien. De syllabi gaan in op de inhoud van de centrale examens Nederlands en de aard van de opgaven.

Vanaf 2015 zal de prestatie-eis die uit de invoering van het referentieniveau taal voortvloeit bij de normering van de centrale examens Nederlands in acht worden genomen. Tegelijk met deze ontwikkeling verandert ook de vorm van het centraal examen Nederlands havo en vwo.

De lange samenvattingsopdracht verdwijnt uit dit examen. In plaats hiervan worden teksten opgenomen met meer vragen. Bekijk hiervoor de syllabi Nederlands havo en vwo 2015 opĀ www.examenblad.nl.

Door de verscherpte uitslagregels (2012, kernvakkenregeling 2013) en de invoering van het referentiekader taal is een betrouwbaar centraal examen Nederlands belangrijker dan ooit. Ook vormt transparantie als het gaat om vergelijkbaarheid van niveaus over de onderwijssectoren heen een belangrijk aandachtspunt. Het CvE verwacht met de veranderde vorm van het centraal examen Nederlands havo/vwo per 2015 aan beide punten tegemoet te komen.

Actie na brede discussie examenperiode 2013

In de examenperiode 2013 is er een brede discussie gevoerd over de centrale examens Nederlands havo en vwo. Naar aanleiding daarvan stelt het CvE een syllabuscommissie in. Deze commissie onderzoekt of de beschrijving van de domeinen A en D in de syllabi Nederlands havo en vwo op het gebied van argumentatieve vaardigheden voldoende adequaat en in overeenstemming is met de actuele wetenschappelijke stand van zaken.

De syllabuscommissie zal worden voorgezeten door een deskundige op dit gebied, afkomstig uit het hoger onderwijs. De leden zijn voorgedragen door de Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT), de secretaris van de commissie is een vakmedewerker van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Om zicht te houden op consequenties van toetstechnische aard neemt vanuit Cito een toetsdeskundige deel aan de beraadslagingen van de syllabuscommissie.