Aangescherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs

Vanaf 1 augustus 2011 worden de aangescherpte exameneisen voor het voortgezet onderwijs van kracht. Leerlingen moeten voor het centraal examen gemiddeld een voldoende halen om te kunnen slagen. Deze aanscherping leidt tot de nodige vragen bij vo-scholen en vavo-instellingen.

In 2008 heeft de toenmalige staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (sinds oktober 2010 minister) besloten om de zak/slaagregeling voor het voortgezet onderwijs op verschillende punten aan te scherpen. In de oude situatie was het mogelijk dat een leerling met onvoldoendes voor alle centraal examenvakken met hoge schoolexamencijfers kon slagen. Dit leidde teveel tot calculerend gedrag van jongeren. De zak/slaagregeling wordt als volgt aangescherpt:

  • Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn (vanaf 1 augustus 2011).
  • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één vijf behaald worden op havo en vwo (vanaf 1 augustus 2012).
  • De afwijkende berekening van het eindcijfer in de basisberoepsgerichte leerweg wordt afgeschaft (vanaf 1 augustus 2011).

Zowel in 2009 als in 2010 heeft het ministerie van OCW de scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor volwasseneneducatie geïnformeerd over de aanstaande aanscherpingen (beide brieven zijn hierbij bijgevoegd). Op dit moment bestaat er echter de nodige onduidelijkheid onder de scholen. Met name de eis dat het gemiddeld centraal examencijfer een 5,5 of hoger moet zijn, leidt tot veel vragen bij de vo-scholen, vavo-instellingen en staatsexamenkandidaten.

Wat betekent de aanscherping gemiddeld een voldoende voor de CE-vakken in de praktijk?

  • De eis van een gemiddeld centraal examencijfer van een 5,5 of hoger geldt voor alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011-2012 examen doen. De eis geldt dus ook voor de leerlingen die in 2010-2011 gezakt zijn en vanuit het vo voor één of meer vakken uitbesteed worden naar het vavo.
  • Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer dient u uit te gaan van het onafgeronde cijfer. Een leerling moet ten minste een 5,5 halen (de eerste decimaal moet een 5 zijn), daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Een leerling die gemiddeld een 5,4 gehaald heeft, is per definitie gezakt.

Afgewezen kandidaten aan de eigen school

  • Gezakte leerlingen die het volgende schooljaar opnieuw eindexamen afleggen aan de eigen school, moeten het volledige centraal examen doen.
  • Na afloop van het centraal examen wordt aan de hand van de nieuwe centraal examencijfers berekend of het gemiddelde centraal examencijfer hoger dan een 5,5 is.

Afgewezen kandidaten die uitbesteed worden aan het vavo

  • Gezakte leerlingen kunnen ook door de vo-school uitbesteed worden aan het vavo. De leerlingen hoeven dan in principe alleen hun onvoldoende vakken over te doen.
  • Hierbij moeten de school en de leerling rekening houden met de nieuwe exameneis van ten minste een 5,5 voor het gemiddelde centraal examencijfer. Van de eerder behaalde eindcijfers waarvoor vrijstelling is verkregen tellen de onderdelen CE-cijfer mee in de berekening gemiddeld een voldoende.
  • Het kan raadzaam zijn om ook voldoende afgesloten vakken opnieuw te doen aan het vavo met het oog op het noodzakelijke gemiddelde.